Co powinniśmy wiedzieć o wolontariacie?

Wracając do tematu nowopowstałego Centrum Wolontariatu, o którym pisaliśmy 20 maja (zobacz), chcieliśmy podać garść najważniejszych informacji związanych z osobą wolontariusza, jego prawach i obowiązkach.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Jaka jest najważniejsza podstawa prawna regulująca wolontariat?

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jakie obowiązki ma wolontariusz?

 • Musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń
 • Ma obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem

Poza tym co jest obowiązkiem wolontariusza, funkcjonuje także kodeks etyczny wolontariusza, a w nim. zapisano m.in:

 • Wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą,
 • Nie składać obietnic, których nie jest się w stanie spełnić,
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformować o tym koordynatora pracy wolontariuszy,
 • Być otwartym na nowe pomysły i sposoby działania,
 • Wykorzystać szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób,
 • Pytać o rzeczy, których się nie rozumie,
 • Działać w zespole,
 • Być osobą, na której można polegać,
 • Uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach,
 • Starać się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Jakie prawa ma wolontariusz?

 • „Ma prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której działa jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla wolontariusza i placówki, w której działa.
  • Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej.
  • Jeśli wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może być ustne, ale wolontariusz ma prawo żądać potwierdzenia go na piśmie.
 • Ma prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez  wolontariatu, w tym o zakresie pracy.
 • Na  prośbę wolontariusza korzystający może wystawić pisemna opinie na temat Twojego wolontariatu.
 • „Ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych.
 • Ma prawo„ uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Ma prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.
 • Ma  prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów  podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • Wolontariusz może zwolnić korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. Często zwolnienie to jest częścią porozumienia.

 źródło: http://www.wolontariat.org.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content