Ogólne zasady publikacji reklam w kwartalniku Mój Gdów oraz/lub na portalu Mój Gdów

Ogólne zasady publikacji reklam w kwartalniku Mój Gdów oraz/lub na portalu Mój

 Warunki sprzedaży reklam

 1. Podstawą do zamieszczenia reklamy w kwartalniku “Mój Gdów” oraz/lub na portalu www.mojgdow.pl jest zamówienie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy – płatnika, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji (emisji), terminy i warunki płatności oraz cenę.
 2. Podane w cenniku ceny reklam dotyczą zajętej powierzchni reklamowej oraz materiałów gotowych do druku. Za opracowanie graficzne lub wykonanie reklamy według dostarczonego przez Zamawiającego projektu doliczane będą dodatkowe koszty, w zależności od powierzchni i złożoności grafiki, ustalone przed podpisaniem zamówienia. Możliwa jest forma reklamy w postaci insertu do gazety, zgodnie z ceną ustaloną przez wydawcę. Inserty dostarcza zleceniodawca.
 3. Ogłoszenia reklamowe realizowane będą zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz niniejszymi zasadami.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, niezależnie od treści zamówienia lub zawartej umowy, jeśli dostarczone materiały zdaniem Wydawcy nie nadają się do publikacji, w szczególności ze względu na ich niestosowny lub szkodliwy charakter, złą jakość techniczną dostarczonych materiałów, itp. O zaistnieniu faktów, o których mowa wyżej Wydawca powiadomi Zleceniodawcę mailowo, w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów. Artykuły sponsorowane są publikowane po uzyskaniu akceptacji redaktora naczelnego i wydawcy. 
 5. Gotowe do druku materiały reklamowe powinny być dostarczone Wydawcy najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed ukazaniem się numeru kwartalnika, w którym winna być emitowana reklama.

        Gotowe do druku materiały reklamowe powinny być dostarczone Wydawcy najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze               przed ukazaniem się reklamy na portalu.

 1. W przypadku nie dostarczenia materiałów do ogłoszeń reklamowych zgodnie z określonymi zapisanymi w zamówieniu i harmonogramie wydawniczym terminach, przyjmuje się iż, zlecenie zostało wykonane, a Wydawcy przysługuje prawo do zamieszczenia materiałów będących w jego posiadaniu.
 2. Wszelkie zmiany w treści reklamy nie mogą być podane Wydawcy później niż 10 dni (dwanaście) przed ukazaniem się numeru kwartalnika i 3 dni robocze (trzy) przed publikacją reklamy na portalu.
 3. Kolory na wydruku mogą się różnić od rzeczywistych do 5%. Podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji kolorystycznej są kompletne materiały (plik+proof) przygotowane zgodnie z podaną specyfikacją techniczną i przysłane nie później niż dnia wskazanego na zamówieniu.

          Wydawnictwo zapewnia jakość druku odpowiadającą poziomowi poligraficznemu „Mojego Gdowa”.

 1. Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy w kwartalniku tylko w formie pisemnego oświadczenia, skutecznie doręczonego Wydawcy za jego zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia ww. oświadczenia Zleceniobiorcy.

        Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy na portalu Mój Gdów w formie oświadczenia przesłanego mailowo, skutecznie doręczonego-potwierdzenie odczytania.

 1. Rezygnacja ze zlecenia w terminie przed upływem 3 tygodnia (do 21 dni) przed publikacją pierwszej reklamy w kwartalniku, uprawnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 30% uzgodnionej należności za reklamę.

Rezygnacja ze zlecenia w terminie przed upływem 2 dni roboczych przed publikacją pierwszej reklamy na portalu, nie niesie za sobą konsekwencji obciążenia należnością za reklamę.

 

 1. Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż 3 tygodnie przed publikacją pierwszej reklamy w kwartalniku uprawnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy kwota w wysokości 75 % uzgodnionej należności za reklamę.

Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed publikacją pierwszej reklamy na portalu uprawnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 50% uzgodnionej należności za reklamę.

 1. Po publikacji pierwszej reklamy w kwartalniku lub na portalu, w przypadku rezygnacji z emisji każdej kolejnej reklamy, Zleceniodawca zapłaci Wydawcy kwotę w wysokości stanowiącej upust na wyemitowaną reklamę przyznany ze względu na ilość /długość deklarowanych emisji.
 2. W przypadku zmiany cen ogłoszeń reklamowych Wydawca powiadomi Zleceniodawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Zleceniobiorca ma prawo odmówić zamieszczenia reklam, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem miesięcznika (art. 36 p.4 Prawa Prasowego)
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie Wydawcy wynikłych w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, itp., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję kwartalnika i działalność portalu.
 6. W przypadku przerwy w działaniu portalu Wydawca zobowiązuje się przedłużyć czas emisji reklam na portalu o czas, w jakim portal był nieczynny (bezpośrednio po emisji, lub w innym czasie- w zależności od dostępnego miejsca).
 7. Sposób przygotowania gotowych reklam do druku i publikacji na portalu określają „Specyfikacja techniczna zamieszczania reklam” zamieszczona na stronie www.mojgdow.pl w zakładce reklama.

 Warunki płatności

 1. Należność za publikacje ogłoszeń i reklam obliczana jest według cennika obowiązującego w dniu przyjęcia zlecenia/zamówienia wraz z przyznanymi rabatami. W szczególnych sytuacjach warunki i terminy płatności ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.
 2. Ustaloną za publikację reklam kwotę należy wpłacić nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury na konto Wydawcy nr 81 859100070070011759390002
 3. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostanie obciążony odsetkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utraci ewentualne umówione upusty.

 


Skip to content