Od 1 lutego 2024r r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przyjmuje wnioski, dzięki którym można uzyskać pomoc żywnościową w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową.

 
Pomoc żywnościowa w Gminie Gdów przekazywana jest mieszkańcom w formie paczek żywnościowych za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. Aby ją otrzymać, należy zgłosić się do GOPS w Gdowie w celu złożenia wniosku, przedłożenia odpowiednich dokumentów i zakwalifikowania do odbioru żywności.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz dochód nieprzekraczający 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.
Z pomocy skorzystać mogą osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność.
W ramach programu realizowane będą także działania towarzyszące.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie.

Autor: Redaktor4

Udostępnij post na:

Skip to content