Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwó,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim VI”

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje osoby zarejestrowane  w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego do kwoty 22.000,00 zł.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP Wieliczka jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET.
WAŻNE: osoby zainteresowane skorzystaniem z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej powinny mieć ustalone działania w postaci dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Indywidualnym Planie Działania u doradcy klienta jako działanie możliwe do zastosowania przez PUP.
W ramach obecnego naboru planuje się zakwalifikować 15 osób bezrobotnych.
         
Wnioski należy składać od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r.
 

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13A w godzinach od 7:30-15:30, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu (Uwaga! Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) lub przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem:

  1. Bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
  2. Podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Załączniki: Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wWniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwany wnioskiem o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER, formularz informacji, Załącznik do Zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”, oraz instrukcję wypełnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis możesz pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce zobacz tutaj

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content