Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych EFS RPO

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego do kwoty  22.000,00 zł.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

osoby pow. 50 r.ż.,

kobiety,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/czkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

WAŻNE: osoby zainteresowane skorzystaniem z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej powinny mieć ustalone działania w postaci dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Indywidualnym Planie Działania u doradcy klienta jako działanie możliwe do zastosowania przez PUP.

W ramach obecnego naboru planuje się zakwalifikować 12 osób bezrobotnych.

Wnioski należy składać od dnia 28 września 2020 r. do dnia 2 października 2020 r.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13A w godzinach od 7:30-15:30, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu (Uwaga! Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) lub przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem:

Bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

Podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Załączniki do pobrania na stronie: wieliczka.praca.gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content