GOPS: praca dla Pracownika Socjalnego

WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. wykształcenie- osoba ubiegająca się o stanowisko ma:
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • w okresie pomiędzy 01.10.2008 roku a 31.10.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm) lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 • przed 01.01.2008 roku po zakończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie praca socjalna lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: politologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauka o rodzinie lub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, lub socjologia, które ukończyła,
 • specjalizacja co najmniej I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 a) prawo jazdy kat. B,

b) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

 

 1. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,

b) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

c) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

d) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenia skutków ubóstwa,’

e) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej),

f) organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,

g) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,

h)realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”

i) realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

j) realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a) stanowisko pomocnicze,

b) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-420 Gdów 145/teren Gminy Gdów,

c) czas pracy: poniedziałki: 830-1800; od wtorku do czwartku 730-1530, piątek 730-1400

d) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,

e) bezpośredni kontakt z klientami,

f) praca w siedzibie GOPS bez dostępu do windy,

g) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2019r.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. kandydat(ka) bedący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.               

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie  lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie 32-420 Gdów 145 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia pracownika socjalnego” w terminie do dnia 20.03.2019r. włącznie.

Oferty pracy, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego, ogłoszonego 28 lutego 2019 r. i prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,  str. 1).

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu:  12/2514832  wew.212 lub 213.

 

kl_inf_rekrutacja gops gdów                                                                                  

                                                                                                                Dyrektor 

                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                             W Gdowie

                                                                                                  mgr Małgorzata Mikuła

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content