Do 22 września trwa nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Termin naboru wniosków:  od 20.09.2021 r. do 22.09.2021 r. do godziny 15.30

Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 150 000 zł.

W roku 2021 środki rezerwy KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy tj.:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);

e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 
Środki z KFS można przeznaczyć na:

 1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
Ze środków KFS wyklucza się finasowanie:

 1. kosztów związanych z realizowanym kształceniem takich jak: koszty wyżywienia;  
 2. kosztów zakwaterowania, koszty dojazdu, koszty delegacji, naliczony podatek VAT (w przypadku, gdy do nabywanego szkolenia nie ma zastosowania zwolnienie od podatku VAT, a pracodawca korzysta z prawa do odzyskania równowartości naliczonego podatku VAT);
 3. szkoleń, których koszty realizacji wliczone są w zakup np.: oprogramowania, środka trwałego, urządzenia;
 4. staży podyplomowych wraz z kosztami obsługi określonymi w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej;
 5. badań wstępnych, kontrolnych i okresowych (z wyłączeniem badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 6. kosztów szeroko rozumianego coachingu i kursy w formie coachingu indywidualnego;
 7. kursów w formie sympozjów, kongresów naukowych i konferencji;
 8. szkolenia z zakresu języków obcych, jeżeli nie pozostają w ścisłym związku z branżą lub zawodem;
 9. szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tzw. kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych), jeżeli nie pozostają w ścisłym związku z branżą lub zawodem;
 10. realizacji kształcenia ustawicznego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. studiów wyższych i doktoranckich;
 12. kształcenia rozpoczętego i/lub opłaconego przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego pracodawcy w roku 2021 nie może być wyższa niż:

 1. w przypadku mikro przedsiębiorców 25 000, 00 zł,
 2. w przypadku pozostałych pracodawców 40 000, 00 zł.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 1. 100% całkowitych wydatków przeznaczonych na kształcenie ustawiczne, jeśli należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż 6 000,00 zł w danym roku na jednego uczestnika w przypadku pracodawców oraz pracowników zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu oraz proporcjonalnie mniej w przypadku pracowników zatrudnionych w mniejszym wymiarze, jednak nie mniejszym niż ½ etatu;
 2. 80% całkowitych wydatków przeznaczonych na kształcenie ustawiczne, nie więcej jednak niż 6 000,00 zł w danym roku na jednego uczestnika w przypadku pracodawców oraz pracowników zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu oraz proporcjonalnie mniej w przypadku pracowników zatrudnionych w mniejszym wymiarze, jednak nie mniejszym niż ½ etatu.  Wkład własny wnoszony przez pracodawcę wynosi 20% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 
Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie jeszcze nierozpoczętej formy kształcenia. Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane w procedurze naboru w określonych przez Urząd terminach, minimum 45 dni przed rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.
 
Wnioski można składać drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
 2. podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej,

lub w wersji papierowej przesyłając komplet dokumentów pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka (Uwaga! Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) lub wrzucając do skrzynki przy wejściu do budynku PUP przy ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka.
 
Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
 
Ze względu na ograniczone środki finansowe Urząd zastrzega sobie prawo ograniczenia ustalonych limitów w celu wsparcia jak największej ilości wnioskodawców.
 
W przypadku nie wyczerpania limitu dostępnych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór.

więcej szczegółów: zobacz tutaj

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content