„Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2”

Projekt „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 osób w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest osobom pozostającym bez zatrudnienia powyżej 30 r.ż.  należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby bierne zawodowo, bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

 • wsparcie doradcy zawodowego
 • stałe usługi pośrednika pracy na każdym etapie projektu
 • indywidualne wsparcie motywacyjne
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia
 • staże

Termin naboru:   od X 2020 r. do IV 2021r.

Kontakt: Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688,

mail: prorew.biurons@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy  z załącznikami do pobrania:

Realizator projektu:  Stowarzyszenie Prorew ( Lider)  http://stowarzyszenieprorew.pl

Fundacja Możesz Więcej ( Partner) http://www.mozeszwiecej.org.pl       

Projekt „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content