Czad – cichy zabójca. Nie lekceważ zagrożenia

Powoli rozpoczyna się okres grzewczy, a wraz z nim nim wzrasta ryzyko pożaru czy zaczadzenia. Co roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób, a kilkaset musi zostać hospitalizowanych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Jak zapobiegać zatruciu czadem?

 • nie dokonywać przeróbek kominów na własną rękę, czyścić oraz wykonywać prace konserwacyjne z pomocą fachowców,
 • regularnie przeprowadzać kontrole techniczne kuchenek gazowych, piecyków, itp.,
 • sprawdzać szczelność przewodów kominowych oraz to czy w kominie jest dostateczny ciąg powietrza (np. za pomocą kartki papieru przyłożonej do kratki wentylacyjnej- jeżeli kartka przywiera do kratki wentylacyjnej, ciąg powietrza jest prawidłowy),
 • nigdy niczym nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
 • wietrzyć pomieszczenia, w których dochodzi do procesu spalania (łazienki wyposażone w piecyki gazowe, kuchnie), a najlepiej zapewnić niewielkie rozszczelnienie znajdujących się tam okien,
 • nie dogrzewać pomieszczeń mieszkalnych piecykami gazowymi bez atestu,
 • nabyć specjalne czujniki ostrzegające przed wydobywaniem się tlenku węgla

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112)
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content