Wójt Gminy Gdów ogłasza nabór do Komisji Konkursowej

30 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Gdów zarządzeniem nr 18/2023 ogłosił nabór do pracy w Komisji Konkursowej. Kandydatów można zgłaszać do 10 lutego 2023 roku jedynie w Urzędzie Gminy Gdów, ul. Rynek 40, w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Nabór ogłoszony został do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gdów w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty zrównane.

Kandydaci powołani na to stanowisko przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinni:

  • korzystać  z pełni praw publicznych, nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000). W tym celu należy przedłożyć oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr. 1 do niniejszego ogłoszenia,
  • posiadać doświadczenie w przedmiocie określonych zadań publicznych objętych konkursem w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )  (Dz. U. UE L  z 2016 r. nr 119, s.1 z późn.zm.),
  • zgłosić swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz przez osobę upoważnioną do reprezentacji organizacji zgłaszającej kandydata, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne TUTAJ.

Materiały do pobrania:

 

Źródło: Gmina Gdów

Autor: MG

Udostępnij post na:

Skip to content