US: Nowa struktura Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje:
KAS nowa struktura – lepsze działanie

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ruszyła od 1 marca 2017 r. na skutek wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm. – dalej UKAS) oraz przepisów wprowadzających zawartych w Dz.U. poz. 1948 ze zmianami.

Nowa struktura tanowi połączenie administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej w jedną organizację.

Służby te podlegają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a ich reforma ma na celu poprawę sprawności działania, skuteczności i efektywności całej administracji skarbowej.

Niejednolite zarządzanie i rozproszona struktura służb celnych i podatkowych mogły generować zwiększone koszty, ułatwiały istnienie tzw. Szarej strefy i w konsekwencji  zadecydowały o przeprowadzeniu konsolidacji służb w Krajową Administrację Skarbową.

Odrębne kierunki rozwoju, niekompatybilne systemy informatyczne utrudniały sprawne działanie aparatu celno – podatkowego. W konsekwencji realizacja zadań  w zakresie poboru podatków i ceł była rozproszona i niespójna. Kadry oraz zasoby techniczne i finansowenie były optymalnie wykorzystane.

Dalsze utrzymywanie stanu, w którym administracja podatkowa, celna i skarbowa de facto nie działały według jednolitych procedur wywierało niewątpliwie negatywny wpływ na stopień ściągalności należnych zobowiązań podatkowych      a co za tym idzie wpływy do budżetu państwa.

Konsolidacja przeprowadzona została w dwóch obszarach:

 • konsolidacja departamentów na poziomie centralnym w Ministerstwie Finansów
 • konsolidacja na poziomie regionalnym oraz lokalnym izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowych, izb i urzędów celnych – w izby administracji skarbowej oraz w urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe, dla których w drodze stosownych regulacji określone zostały struktury organizacyjne.

Ponadto utworzone zostały  dwie odrębne jednostki organizacyjne: Krajowa informacja Skarbowa oraz Krajowa Szkoła Skarbowości.

Na skutek wdrażanych zmian powstała wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu:

 • realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych;
 • ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej;
 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

 

Przekształcenie odrębnych służb w jedną organizację niesie za sobą niewątpliwe korzyści poprzez:

 • lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej;
 • usprawnienie obsługi podatników i podnoszenie standardów tej obsługi;
 • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa – nowa organizacja pracy sprzyjać będzie sprawniejszemu wykrywaniu oszustw i innych przestępstw podatkowych, popełnianych na szkodę Skarbu Państwa;
 • lepsze identyfikowanie oraz eliminowanie zjawisk sprzyjających uszczupleniom wpływów budżetowych, jakimi są tzw. działania optymalizacyjne zmierzające do omijania przepisów prawa podatkowego i niepłacenia należnych podatków.

Cele KAS są spójne z rządowymi dokumentami strategicznymi:

 • Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (przyjętej uchwałą Rządu 14 lutego br.), gdzie KAS ma istotne znaczenie dla realizacji celu szczegółowego pn.: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu w obszarach:
 • E-państwo poprzez zwiększenie sprawności funkcjonowania i usprawnienia działań KAS w szczególności w obsłudze klienta i  skuteczności egzekucji administracyjnej
 • Finanse publiczne poprzez m.in. przeprowadzenie zmian regulacyjno-instytucjonalnych zmierzających do zapewnienia dochodów budżetowych niezbędnych dla sfinansowania wydatków państwa i proponowany kompleks działań uszczelniających system podatkowy i zapobieganie uszczuplaniu dochodów państwa oraz
 • Cyfryzacja in. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa finansów publicznych, w tym efektywnej administracji skarbowej korzystającej z systemów informatycznych;
 • Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 (uchwalonym w kwietniu br.), gdzie KAS ma istotną rolę w odniesieniu do priorytetów związanych ze zmniejszeniem luki podatkowej, uszczelnieniem systemu podatkowego oraz zwiększeniem skuteczności swojego działania.

Jako główne cele KAS można wymienić:

 • Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta;
 • Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych do budżetu państwa;
 • Poprawa skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych oraz ochrony obszaru celnego UE;
 • Poprawa sprawności działania KAS;
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy KAS;
 • Rozwój technologii informacyjnych wspierających realizację zadań KAS.

 Źródło: Urząd Skarbowy w Wieliczce.

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content