Zostań Rachmistrzem Terenowym

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Obecnie trwa rekrutacja rachmistrzów terenowych. 

Pisemne zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej należy składaćod dnia 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 rna dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów, Rynek 40 32-420 Gdów lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020, naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych mających przeprowadzić spis na terenie gminy Gdów dokonuje się spośród osób:

a.       pełnoletnich;

b.      zamieszkałych na terenie gminy Gdów;

c.       posiadających, co najmniej średnie wykształcenie;

d.      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

e.      które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Szkolenie zakończy się egzaminem. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Do przeprowadzenia prac spisowych na terenie gminy Gdów planuje się wybór pięciu rachmistrzów terenowych.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze terenowi będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Więcej informacji pod nr tel. 12 2510670 lub w Urzędzie Gminy Gdów pok. 8.

Treśc ogłoszenia i załaczniki znajdziesz tutaj

Więcej informacji o spisie rolnym znjdziesz na stronie spisrolny.gov.pl

źródło: BIP Urząd Gminy Gdów

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content