Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

W 2019 r. producent rolny może składać do Wójta Gminy Gdów wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na grunty będące w jego posiadaniu lub współposiadaniu, położone na terenie gminy Gdów, do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019 r., w dwóch terminach, tj.:

a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

b) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gdowie (https://www.gdow.pl) w zakładce URZĄD GMINY/Druki do pobrania oraz w Urzędzie Gminy w Gdowie na Dzienniku Podawczym i w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w pok. nr 8.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oprócz nowego formularza wniosku zmienia się sposób liczenia rocznego limitu. Obecnie roczny limit to suma:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Aby uzyskać zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy do wniosku dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Źródło: www.gdow.pl

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content