Zmiany w prawie od 1 stycznia, które mogą dotyczyć także Ciebie

Kilka dni temu pisaliśmy już o zmianach w prawie ruchu drogowego. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na kolejne zmiany, które mogą nas bezpośrednio dotyczyć.

Pierwsza zmiana, o której chcemy wspomnieć dotyczy wycinki drzew na własnej działce.

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie.

Nowelizacja ustawy podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Nowe przepisy umożliwią też gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. Przy ustalaniu opłaty ma nie być też brany pod uwagę współczynnik lokalizacji (1*)

Kolejne zmiany, o których chcemy dziś napisać to zmiany w prawie pracy.

Nowe zasady wydawania świadectwa prac

Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Ważne! Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

Wzrosła płaca minimalna

Płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 tys. zł. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł.

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia

Ustawa ujednolica i wydłuża terminy odwołania od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę i oświadczenia o odmowie przyjęcia do pracy. Terminy te dotychczas wynosiły 7 dni w przypadku wypowiedzenia i 14 dni w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Po nowelizacji termin na odwołanie wynosi 21 dni liczonych odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę albo zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub o odmowie przyjęcia do pracy.

Regulaminy obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania spoczywa na pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Do tej pory taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Po nowelizacji przepisów pracodawca zatrudniający co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić takie regulaminy, a jest do tego zobowiązany, gdy z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Analogiczne zasady dotyczą obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, są zobowiązani do tworzenia funduszu. Pracodawcy którzy zatrudniają co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, muszą obowiązkowo utworzyć fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.(3*)

I na koniec przypominamy, że nastąpiła

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej

1 stycznia 2017r. obowiązują nowe wytyczne wprowadzające zmianę w kwalifikowaniu osób do programu pomoc żywnościowa w ramach PO Pomoc Żywnościowa.

Podwyższeniu uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1268zł.,

– dla  osoby w rodzinie 1028zł.,

co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.(4*)

źródło: (1*) . http://samorzad.infor.pl/;

(2*) https://www.mpips.gov.pl;

(3*) http://kadry.infor.pl/;

(4*) www.gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content