W Twojej sprawie…

Kilka dni temu na naszego redakcyjnego maila wpłynęła prośba, aby sprawdzić jak wygląda sprawa związana z uzyskaniem przez mieszkańców sygnału internetowego od gminy Gdów (na bazie istniejącej sieci wybudowanej przez gminę). O takiej możliwości było wspomniane m.in. podczas jesiennych zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach. Mój Gdów wysłał w tej sprawie zapytanie do Urzędu Gminy Gdów, a nadesłaną odpowiedź prezentujemy Państwu poniżej.

„Zagadnienia związane z dostarczaniem przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) sygnału internetowego reguluje ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z tą ustawą, JST w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej może świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w ustawie. Działalność taka należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego i wykonuje się ją:

1) przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi, tworzonymi przez inne podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich;

2) w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

Zgodnie z ww. ustawą bezpłatna usługa dostępu do Internetu może być wykonywana, jeżeli nie jest zaspokojone zapotrzebowanie użytkowników końcowych, w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych. Działalność taka musi być proporcjonalna i niedyskryminująca. Wymagań tych nie stosuje się jedynie w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych na potrzeby organów administracji publicznej, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych, a także w przypadku usług telekomunikacyjnych świadczonych wyłącznie w miejscach publicznych przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu.

Usługa dostępu do Internetu może być świadczona bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, po spełnieniu wymagań określonych w ww. przepisach i uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), wydanej w drodze decyzji.

Prezes UKE określa w takiej decyzji zakres i warunki świadczenia użytkownikom końcowym usług dostępu do Internetu biorąc pod uwagę, oprócz spełnienia wymagań określonych ustawą, także następujące okoliczności:

1) interes użytkowników końcowych, w szczególności konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności usług telekomunikacyjnych, ich ceny i jakości;

2) sytuację na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone;

3) tworzenie warunków efektywnego inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Decyzja taka określa obszar, którego dotyczy działalność, maksymalną przepływność łącza oraz warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu, w tym maksymalny czas, po upływie którego następuje zakończenie połączenia.

Podsumowując więc, regulacje zawarte na gruncie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych należy stwierdzić, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą świadczyć bezpłatnie usługi dostępu do Internetu na rzecz użytkowników końcowych, jeżeli zapotrzebowanie użytkowników końcowych w tym zakresie nie jest zaspokojone.

Usługa taka może być świadczona po uzyskaniu zgody Prezesa UKE.

Gmina Gdów chcąc udostępnić swoim mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu  lub za opłatę niższą niż cena rynkowa wystąpiła do Prezesa UKE o wyrażenie zgody na takie działania. Obecnie jest na etapie oczekiwania na takową zgodę oraz na określenie warunków świadczenia przez gminę Gdów usługi dostępu do Internetu.  Po uzyskaniu wymaganych dokumentów oraz po zapoznaniu się z warunkami nałożonymi w drodze decyzji, zostaną podjęte dalsze czynności mające na celu udostępnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do Internetu lub Internetu oferowanego odpłatnie lecz w niższych cenach – nie zakłócających jednak konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.

Biorąc pod uwagę długotrwałe procedury obowiązujące w UKE, uzyskanie przez Gminę Gdów stosownej decyzji może być procesem długotrwałym i na chwilę obecną nie można dokładnie określić daty rozszerzenia usługi sieci Internet gminy Gdów dla pozostałych mieszkańców.

Natomiast już teraz mieszkańcy gminy Gdów korzystać mogą nieodpłatnie z udostępnionego poprzez sieć hot-spotów Internetu szerokopasmowego  dostępnego w: szkole podstawowej w Jaroszówce, Pierzchowie i Wiatowicach, Środowiskowym Domu Pomocy w Zagórzanach, OSP Klęczana i świetlicy wiejskiej w Zborczycach.”

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content