Urząd Skarbowy w Wieliczce informuje: Jesteś dłużnikiem – rozmawiaj z wierzycielem

Naczelnik Urzędu Skarbowego egzekwuje należności nie tylko swoje, ale także innych wierzycieli. Trafiają do niego tytuły wykonawcze wystawione miedzy innymi na niezapłacone mandaty, opłaty za parkowanie, abonament radiowo – telewizyjny, pobyt w izbach wytrzeźwień, podatki lokalne (rolny, od nieruchomości), za wywóz śmieci, nienależnie wypłacone świadczenia z MOPS i wiele innych. Wierzycielem jest ten organ, któremu należy się nieuiszczona opłata. 

Są to zatem: wójt, burmistrz, wojewoda, Poczta Polska i inni.

Wierzyciel przed wystawieniem tytułu wykonawczego ma obowiązek wysłać dłużnikowi upomnienie. W ten sposób przypomina, że należna mu kwota nie została uiszczona i grozi że w razie jej niewpłacenia wystawi tytuł wykonawczy. Jeżeli nie wpłacimy tej należności w terminie 7 dni od odebrania upomnienia będziemy mieli do czynienia z egzekucją.

Kiedy tytuł wykonawczy wpłynie od urzędu skarbowego, ten nie ma prawa sprawdzać, czy kwota wpisana na tytule jest prawidłowa. Nawet jeżeli wierzyciel się pomylił, pracownik urzędu nie może tego kwestionować. Dłużnikowi, już bez uprzedzenia, zajmuje się konto, wynagrodzenie, rentę, lub inny majątek. Pismo w sprawie zajęcia wysyła się do banku, pracodawcy lub organu rentowego, a jego kopię, wraz z kopią tytuły wykonawczego, przesyła się pocztą do dłużnika.

Co zatem zrobić, gdy uważamy, że tytuł wykonawczy został wystawiony niesłusznie?

Najlepiej od razu po otrzymaniu tytułu wykonawczego skontaktować się z wierzycielem i próbować wyjaśnić pomyłkę. Jeżeli wierzyciel uzna racje dłużnika, wycofa tytuł wykonawczy, a konto, wynagrodzenie lub renta zostaną zwolnione z egzekucji. Jeżeli jednak nie uda się polubownie załatwić sprawy, zostaje droga urzędowa. W takiej sytuacji można złożyć do urzędu skarbowego pismo zawierające opis sytuacji i wyjaśnienie dlaczego nie zgadzamy się z wierzycielem co do jego żądań. Jest to tzw. zarzut na postępowanie egzekucyjne.  Z chwilą, gdy pismo takie wpłynie do urzędu, postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone. Oznacza to, że nie będą podejmowane żadne dalsze czynności w celu wyegzekwowania należności. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania postanowienia w sprawie zarzutu. Zajęte konto, wynagrodzenie, lub renta nie zostaną zwolnione z egzekucji ale bank, pracodawca i organ rentowy nie muszą na razie przekazywać do urzędu zajętych kwot. Zawierające zarzut pismo dłużnika przekazuje się do wierzyciela,  bo to on musi stwierdzić, czy dłużnik ma rację. Jeżeli wierzyciel uzna, że się pomylił, lub z innego powodu tytuł wystawiony jest niesłusznie, egzekucja zostanie umorzona, a ewentualnie wyegzekwowane kwoty zostaną zwrócone. Należy tylko pamiętać, żeby zarzut złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia odebrania tytułu wykonawczego.

Podstawa prawna: art. 29 § 1 i 33-35 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1201)

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content