Urząd Skarbowy informuje o ulgach rehabilitacyjnych i zaprasza na kolejne szkolenie

Jednym z udogodnień, które przysługują Podatnikom rozliczającym swoje dochody w zeznaniu rocznym jest ulga rehabilitacyjna.

Kto może odliczać

 – osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o grupie inwalidzkiej, decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy
 – osoby, które posiadają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczającą się do najbliższej rodziny, która posiada dochód roczny poniżej 9120 zł.
Poprzez pojęcie „najbliższa rodzina” należy rozumieć współmałżonka, dziecko własne lub przysposobione do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, pasierba, rodzeństwo, rodzica, teścia, ojczyma, macochę, zięcia lub synową.
Osoba niepełnosprawna to osoba posiadająca orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego ze stopni niepełnosprawności.
Rozróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:
– znaczny/ dawniej I grupa/ – dotyka osoby z naruszoną sprawnością organizmu, nie mogące pełnić obowiązków zawodowych, wymagające opieki osób trzecich w podejmowaniu czynności życiowych.
– umiarkowany /dawniej II grupa/- jest wtedy, gdy osoba jest zdolna do pracy w zakładzie pracy chronionej i wymaga czasowej pomocy osób trzecich.
– lekki /dawniej III grupa/- obniżonej zdolności do wykonywania pracy i egzystencji dającej się kompensować za pomocą środków technicznych lub rehabilitacyjnych.

Mechanizm odliczenia

Ulga rehabilitacyjna podlega odliczeniu od dochodu jedynie w zeznaniu PIT-36, PIT-37 /czyli dochodu opodatkowanego progresywną skalą podatkową/ lub PIT-28 /opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym/, do którego należy dołączyć załącznik – PIT/O.
Poprzez wykazanie wydatków zostaje pomniejszony dochód/przychód do opodatkowania, a co za tym idzie podatek należny jest mniejszy.
Odliczyć można jedynie te wydatki, które nie zostały refinansowane przez jakikolwiek Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Co i jak odliczamy

Odliczeniu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz poczynione w celu ułatwienia czynności życiowych.
Dzielą się one na:
limitowane kwotowo /nie ważne jaka kwota została wydana- odliczenie przysługuje jedynie do określonej wysokości/
nielimitowane /cała wydana kwota pomniejsza dochód do opodatkowania/
wydatki na leki
Wydatki limitowane to:
wydatki na samochód do wysokości 2280 zł.
Pojazd musi być choć w części własnością osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia, która posiada orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy niepełnosprawności dla siebie lub potomka.
Wydatki na opłacenie przewodnika do wysokości 2280 zł
Odliczenia dokonują osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu posiadające orzeczenie o I grupie niepełnosprawności
Wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2280 zł.
Odliczają osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu 0 zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
Wydatki nielimitowane to:
Wydatki na przystosowanie pomieszczenia mieszkalnego lub pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub ułatwiającego czynności życiowe /oprócz sprzętu gospodarstwa domowego/, zakup materiałów szkoleniowych, wydatek na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym, odpłatność za opiekę pielęgniarską, odpłatny przewóz na zabiegi lecznicze, opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej związane z koniecznością dojazdu na zabiegi / ale nie można odliczyć dojazdu w tym celu własnym samochodem/, opłacenie tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wydatki na leki
Odliczeniu podlega wydatek na zakup leków związanych z chorobą, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.
Od dochodu odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi w danym miesiącu na leki wydatkami, a kwotą 100 zł. /Jeżeli wydamy np. 250,43 zł, to do odliczenia przysługuje kwota 150,43 zł, co wynika z wyliczenia: 250,43-100 = 150,43 zł/.
Wydatek na zakup leków może zostać udokumentowany jedynie fakturą VAT wydaną przez aptekę dla chorego. Paragon fiskalny nie stanowi podstawy do odliczenia.

Jak udokumentować wydatki

Sam fakt posiadania orzeczenia o grupie inwalidzkiej nie uprawnia do dokonania odliczenia.
Wydatki powinny być udokumentowane fakturami, certyfikatem dla psa przewodnika, skierowaniem od lekarza specjalisty na zabiegi, dowodami przejazdów.
Urząd Skarbowy ma prawo do weryfikacji podstaw poniesionych wydatków.

Podstawa prawna:
Art.26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm./.


 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zaprasza na bezpłatne szkolenie warsztatowe
                                                                 E-deklaracje. PIT przez internet.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce, ul. Zamkowa 2,

9 marca 2017 r. w godzinach 10:00 -12:00 Sala Obsługi-parter

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content