Tymczasowa zmiana funkcjonowania PSZOK w Gdowie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gdowie przez dwa tygodnie będzie funkcjonował inaczej. 

W okresie od 20 lipca do 1 sierpnia 2020 roku PSZOK w Gdowie będzie czynny tylko w piątki i w soboty w godz. 10.00 – 14.00. W pozostałe dni będzie nieczynny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy i właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów, mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany jest na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie, wjazd od ul. Staszica.

Do PSZOK właściciele nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać we własnym zakresie następujące frakcje odpadów komunalnych:

• papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury,
• tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
• metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, rozłożone na części i elementy płaskie,
• zużyte opony z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn
pochodzących z działalności gospodarczej, oraz niepochodzące od osób ponoszących ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (limit 8 szt./rok/na złożoną deklarację),
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonywania robót,
• bioodpady stanowiące odpady komunalne przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
• przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
• zużyte baterie i drobne akumulatory,
• tekstylia i odzież,
• powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji
i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do środków do dezynfekcji i dezynsekcji, zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.

Źródło: www.gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content