Szóstoklasisto, a może klasa siódma w klasie sportowej?

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gdowie utworzony zostanie jeden oddział sportowy klasy siódmej, w którym realizowane będą cztery dyscypliny sportowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy. Oddział sportowy realizuje tygodniowo 10 godzin wychowania fizycznego, w tym 2 godziny zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz 8 godzin ukierunkowanego szkolenia z zakresu w/w dyscyplin sportowych. Pozostałe przedmioty nauczania prowadzone będą w oddziale sportowym zgodnie z planem nauczania dla Szkoły Podstawowej. Do oddziału sportowego przyjmowani będą uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza obwodem szkoły (pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie szkół gminy Gdów). 

  1. Szkoła zapewnia:
  • 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych nieodpłatnie,
  • jeden pełnowartościowy posiłek dziennie,
  • wyspecjalizowaną kadrę trenerską/ instruktorską.

      2. Szkoła nie zapewnia zakwaterowania oraz transportu uczniom oddziału sportowego.

     3. Rodzice/ prawni opiekunowie finansują:

  • badania lekarskie,
  • udział ucznia w zawodach,
  • dojazd na miejsce zawodów,
  • opłaty licencyjne i startowe,
  • udział ucznia w obozach sportowych.

O przyjęcie do oddziału może ubiegać się uczeń, który:

-wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,

-uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,

-złożył podanie o przyjęcie do oddziału sportowego Szkoły Podstawowej, potwierdzone podpisem rodzica/prawnego opiekuna,

-posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania na świadectwie ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej.

Termin składania dokumentów przez uczniów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej upływa z dniem 31 maja 2018 r.

regulamin:zobacz tutaj

źródło: www.gdow.edu.pl

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content