Szkoły Podstawowe z Winiar i z Niegowici w projekcie EKOSZKOŁA

Dwie szkoły z naszej gminy brały udział w roku szkolnym 2016/2017  w projekcie ekologicznym EKOSZKOŁA 2017. Były to: Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi w Winiarach (już  po raz trzeci) oraz Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici. Projekt EKOSZKOŁA 2017 ma rangę wojewódzką. Jest to konkurs złożony z pięciu rund. Obejmuje: konkurs wiedzy, pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej dotyczącej działań ekologicznych na terenie szkoły i projekt przedsięwzięcia ekologicznego. Piąta runda jest zarezerwowana dla przedszkoli i nosi nazwę EKOPRZEDSZKOLE 2017. Projekt jest adresowany do wszystkich typów szkół w Małopolsce (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Organizatorami Konkursu są: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzecinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym.

Projekt trwa od listopada 2016 roku do czerwca 2017r. Do 28 kwietnia 2017r. każda ze szkół była zobowiązana przygotować jeden plakat w formie pracy plastycznej w formacie A1 lub A2 o środowisku przyrodniczym swojej miejscowości, a w niej ciekawe okazy flory i fauny. Do 28 kwietnia należało także przesłać do organizatorów prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w zakresie projektu obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne. Zadaniem konkursowym było także zaplanowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia ekologicznego. W sprawozdaniu należało uwzględnić kosztorys, wkład  pracy własnej szkoły. W  tym roku szkolnym w Winiarach przygotowaliśmy ogród deszczowy, zaś w Niegowici uczestniczyliśmy w akcji „ŻABA”.

17 maja w Borzęcinie odbył się konkurs wiedzy (czwarta runda konkursu).Przystępowały do niego zespoły 3- osobowe z każdej szkoły. Miał on charakter testu. Pytania dotyczyły ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parków Krajobrazowych – Popradzkiego i Beskidu Małego.

Do projektu zgłosiło się 121 szkół z Małopolski. W tym 34 szkoły podstawowe, 78 przedszkoli oraz 9 gimnazjów. Finał i podsumowanie i ogłoszenie wyników odbędzie się w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tarnowie 7 czerwca2017r. Projekt EKOSZKOŁA  wymaga dużo pracy, daje mnóstwo radości i satysfakcji      z realizacji działań ekologicznych  i umożliwia zdobycie nowej wiedzy.

koordynator projektu

Katarzyna Tarnowska

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content