Stypendia za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne czekają na uczniów powiatu wielickiego

Do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkól prowadzonych przez Powiat Wielicki z Powiatowego Programu Stypendialnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium za wyniki w nauce (naukowe) przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Przyznawane jest uczniom, którzy spełniają łącznie następujące wymogi/kryteria:

  • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0
  • uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania
  • spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim; są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim; są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim; wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

  • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
  • uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania
  • spełnił co najmniej jeden z warunków: byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego; byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Szczegółowe informację, regulamin oraz dokumenty jakie należy złożyć dostępne są tutaj.

Źródło: powiatwielicki.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content