Stypendia dla najzdolniejszych uczniów- zgłoszenia do końca sierpnia

Jeszcze tylko do 31 sierpnia można składać zgłoszenia do powiatowego programu stypendialnego na rok szkolny 2021/2022.

Od dnia 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski  o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Stypendium za wyniki w nauce (naukowe) przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, w kwocie 250,00 zł miesięcznie.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, kończących się egzaminem maturalnym, będący mieszkańcami powiatu wielickiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez Powiat Wielicki, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełniają łącznie następujące wymogi/kryteria:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania
 • spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
  • są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim;\
  • są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim;
  • wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom szkół podstawowych (od II etapu kształcenia –po klasie IV) i szkół ponadpodstawowych, mieszkającym na terenie powiatu wielickiego, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
 • uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania
 • spełnił co najmniej jeden z warunków:
  • byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
  • byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Uczniowie, którzy otrzymają informację od Komisji Stypendialnej o przyznanym stypendium na rok szkolny 2021/2022 złożą dodatkowo oświadczenie podatkowe oraz PIT-2A.

Dane osób zawarte we wniosku o stypendium będą przetwarzane przez Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2 zgodnie z  INFORMACJĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.

Załączniki: regulamin przyznawania stypendiów z Powiatowego Programu Stypendialnego, informacja dot. przetwarzania danych osobowych, oświadczenie dot. wykorzystania wizerunku, oświadczenie podatkowe, PIT – 2a- do pobrania ze strony Powiatu Wielickiego zobacz tutaj

źródło: powiatwielicki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content