Strategia Rozwoju Gminy Gdów do roku 2020 – konsultacje społeczne

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 oraz § 2 ust.1 uchwały Nr XXXII/206/2012 rady Gminy Gdów z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gdów (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2012 r. poz. 5592), zarządza się przeprowadzenie w okresie od 11 kwietnia do dnia 22 kwietnia 2016 r. konsultacji społecznych projektu dokumentu ,,Strategia Rozwoju Gminy Gdów do roku 2020”. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii, udostępniony do konsultacji społecznych w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców Gminy Gdów dotyczących zakresu merytorycznego tego projektu.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie badania opinii mieszkańców w drodze ankiety poprzez udostępnienie formularza ankietowego w Urzędzie Gminy Gdów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów www.gdow.pl. Formularz ankietowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Projekt dokumentu, zostanie umieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów: www.gdow.pl, a także dostępny będzie w urzędzie Gminy Gdów (pok. nr 28). Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, zamieszczone będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów: www.gdow.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Gdów. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny z uwagi na przedmiot konsultacji, który dotyczy mieszkańców całej Gminy Gdów.

Wypełnienie formularze ankiety można składać na dzienniku podawczym urzędu Gminy Gdów lub przesłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 22 kwietnia 2016 (decyduje data wpływu). Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów www.gdow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdów w terminie do dnia 20 maja 2016r.

[Not a valid template]

źródło: BIP

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content