Stan przygotowań do ŚDM 2016 w Gminie Gdów

Czas szybko biegnie, a przyjazd do naszej gminy pielgrzymów w ramach ŚDM zbliża się wielkimi krokami. Coraz więcej rzeczy zostaje ustalonych, pojawiają się konkretne informacje.

Mój Gdów będzie relacjonował dla Was uzgodnienia, oraz przekazywał informacje od komitetów parafialnych.

O to, co już jest ustalone spytaliśmy Zbigniewa Witkowskiego, koordynatora ds. logistyki ŚDM na terenie naszej gminy:

„Na dzień dzisiejszy umowa dotycząca organizacji ŚDM między Gminą Gdów a Komitetem Organizacyjnym ŚDM nie jest jeszcze podpisana. W październiku 2015 roku gmina Gdów odesłała do KO ŚDM projekt umowy określający obowiązki jakie bierze na siebie Gmina.
W projekcie znalazły się zapisy dotyczące m.in.

UDOSTĘPNIENIA LOKALI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POBYT I NOCLEG PIELGRZYMÓW
Gmina zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia lokali w wybranych budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy tj. w szkołach i remizach strażackich. W projekcie znalazł się zapis, że w sytuacji, gdy z uwagi na obowiązujące przepisy prawne bądź decyzje właściwych organów zaistnieje konieczność zapewnienia pielgrzymom dodatkowych sanitariatów (oprócz już istniejących), koszty związane z ich dostarczeniem i obsługą poniesie Archidiecezja (gmina zobowiązuje się udostępnić odpowiedni teren na ustawienie sanitariatów). Ponadto, gmina zobowiązuje się wskazać dla każdego budynku (w którym znajdują się udostępnione lokale) osobę pełniącą funkcję koordynatora zakwaterowania.
Gmina zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na podstawie odrębnych umów terenów na potrzeby zorganizowania katechez bądź na cele parkingowe. Wykaz obejmuje 14 placów postojowych w gminie Gdów, na których można zaparkować około 300 autokarów. Około 70% terenów jest utwardzonych, a około 30% (m.in. boiska sportowe) to tereny nieutwardzone, oraz Gdowskie Zarabie jako teren do prowadzenia katechez.

Gmina zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów na śmieci na terenie gminy Gdów i ich obsługę.

SZACUNKI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA PIELGRZYMÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (Po kontroli PSP przeprowadzonej w lutym 2016 i dokonanej korekcie, nazwa jednostki i ilość osób):

Gimnazjum im .Św. Brata Alberta w Gdowie- 380
Szkoła Podstawowa im Jana Kantego w Gdowie -200
Szkoła Podstawowa im Św. Kingi w Bilczycach- 52
Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Marszowicach- 45

Szkola Podstawowa im Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici- 72
Szkola Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach- 80
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce -50
Gimnazjum im Księdza Karola Wojtyły w Niegowici -196
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Królowej w Winiarach -260
Szkoła Podstawowa im Świętej Kingi w Książnicach -185

Sz. Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Zręczycach -150
SZ. Podstawowa im Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie -150
Szkoła Podstawowa w Szczytnikach-  75

Miejsca zakwaterowania pielgrzymów w remizach:

OSP Bilczyce- 49
OSP Winiary- 45
OSP Nieznanowice -49
OSP Stryszowa- 30
OSP Zagórzany- 30
OSP Pierzchów- 49
OSP Gdów- 49
OSP Szczytniki -45

OSP Niegowić baza logistyczna

SPOTKANIA MODLITEWNE I KATECHEZY NA GDOWSKIM ZARABIU
Gdowskie Zarabie jest to też odpowiednie miejsce (ze sceną plenerową, infrastrukturą, odpowiednią powierzchnią, miejscami parkingowymi) na zorganizowane tam spotkań modlitewnych i katechez prowadzonych przez duchownych i animatorów. Taka propozycja została przesłana do KO ŚDM. Ze strony KO ŚDM otrzymaliśmy odpowiedź, że zostanie poważnie rozważony pomysł, aby w tym miejscu były katechezy, gdyż spotkania modlitewne będą organizowane nie tylko w kościołach, ale także na placach, skwerach, obiektach sportowych…. Jeżeli się uda to gmina Gdów chciałaby się włączyć do tych wydarzeń, by móc zaprezentować pielgrzymom lokalny dorobek artystyczny. Zrobimy wszystko, by wykorzystać ten czas i pokazać gościom naszą gminę i region – naszą tradycję, bogatą historię, folklor, wybitne osobistości wywodzące się z ziemi gdowskiej…. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy lokalne zespoły artystyczne, chóry, grupy działające przy parafiach lub szkołach, kluby sportowe i inne organizacje chcące pokazać swoje talenty podczas katechez na świeżym powietrzu. Ponadto, najprawdopodobniej 27 lub 28 lub 29 lipca planowane jest odsłonięcie pomnika przy rondzie im. Karola Wojtyły w Gdowie i zorganizowanie Białego Marszu z Gdowa do Niegowici. Mieszkańcy i pielgrzymi zostaliby zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu, a na terenie gdowskiego Zarabia nie odbywałby się wówczas żadne wydarzenia.”

 

fot: Tadeusz Kordula

fot: Tadeusz Kordula

artykuły Mojego Gdowa powiązane z tematem ŚDM

Niegowić w TVP1

Kolorowy bus zawitał do Niegowici

Spotkanie komitetu ŚDM

Teledysk ŚDM

ŚDM 2016 Gdów- Film

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content