Śmieci, deklaracje, zniżki…- odpowiadamy na Wasze pytania

Przypominamy, że 30 kwietnia mija termin kolejnej wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gdów.

W związku z Waszymi zapytaniami zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

Czy w związku ze zmianą stawki z początkiem nowego roku należy złożyć nową „deklarację śmieciową”?

 W roku 2021 mieszkańcy gminy Gdów nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gdów nastąpiła zmiana stawki, na przełomie stycznia i lutego br. rozesłane zostały zawiadomienia o wysokości opłaty wraz z rachunkami na rok 2021. Opłaty te zostały naliczone na podstawie danych, podanych w ostatnich złożonych deklaracjach. Uwzględniono również zwolnienie z części opłaty za dotychczas zgłoszone kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, tylko w zmienionej od dnia 1.01.2021 r. formule, tj. zamiast kwoty 5 zł od gospodarstwa domowego, obecnie teraz są to 4 zł od osoby. Należy zwrócić uwagę, że kwoty na rachunkach zawierają opłaty za dwa miesiące.

 Co zrobić z ankietą dotyczącą sposobu ogrzewania budynku?

Do przesyłki z zawiadomieniem dołączono również ankietę dotyczącą sposobu ogrzewania budynku, którą należy wypełnić i złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów, przesłać pocztą, mailem lub przez e-puap. Pytania w sprawie ankiety można kierować pod nr tel. 12 251- 46-14 lub przez centralę 12/251-41-66 wewn. 122.

 Kiedy i jak zgłaszać zmiany np. liczby domowników czy kompostowania odpadów?

 Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać na bieżąco, poprzez złożenie nowego druku deklaracji. Opłata naliczana jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, dlatego zmiany ilości osób (w tym zmiany miejsca zamieszkania, zwiększenia liczby mieszkańców, urodzenia i zgony) lub zmiany własności nieruchomości (sprzedaż, przekazanie) należy zgłosić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. jeśli nastąpiła zmiana w lutym to należy ją zgłosić do 10 marca), czyli trzeba ponownie wypełnić druk deklaracji. Jedynie w przypadku śmierci mieszkańca ustawodawca zezwala na zgłoszenie zmiany w terminie 6 miesięcy od daty zgonu.

Jak można uzyskać zwolnienie w części z opłaty?

 Zwolnienie w części z opłaty przysługuje osobom, które kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Aby skorzystać z tej zniżki, należy wypełnić nową deklarację. Zwolnienie nie jest uwzględniane za okres wsteczny. Nieruchomości, których współwłaściciele mają wspólny ogród czy podwórko, a są zdeklarowani jako oddzielne gospodarstwa domowe, powinni mieć jednakowo zdeklarowane stanowisko w sprawie oddawania lub kompostowania bioodpadów.

Czy jeżeli zdeklarowałem kompostowanie bioodpadów mogę ich nadwyżkę odwieźć na PSZOK?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działa w ramach zdeklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego mieszkaniec, który korzysta ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie może oddawać bioodpadów (odpadki warzywne i owocowe, trawa, liście, rozdrobnione gałęzie i drzewa) na PSZOK. Niedopuszczalne jest wrzucanie bioodpadów do koszy z odpadami zmieszanymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wójt gminy Gdów w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do powyższego zwolnienia. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Czy są jeszcze jakieś inne zniżki?

W gminie Gdów zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach jest jedyną i dobrowolną formą obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gminny system nie wprowadza zniżek dla rodzin wielodzietnych, ponieważ zgodnie z aktualnym stanem prawnym system gospodarowania odpadami musi się finansować, a taka zniżka spowodowałaby przeniesienie tych kosztów na pozostałych mieszkańców gminy.

Jakiej wielkości kubeł na odpady przysługuje dla mojej nieruchomości?

Dla nieruchomości, w których zdeklarowano od jednej do czterech osób przysługuje kosz 120 l, dla nieruchomości, w których jest 5 osób i więcej – 240 l. Właścicielom nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe kosze nie przysługują – obowiązują czarne worki.

Czy jeżeli oddaję mało śmieci to opłata będzie niższa?

 Opłata stanowi rodzaj daniny publiczno-prawnej, w ramach której świadczona jest usługa odbioru odpadów. Ilość wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość ich oddawania nie ma wpływu na wysokość opłaty.

Co zrobić, kiedy nie odebrano śmieci w wyznaczonym terminie?

 Ważne, aby następnego dnia rano zgłosić ten fakt telefonicznie do UG Gdów lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta firmy Empol (telefony podane na harmonogramie).

Czy odpady muszą być posegregowane?

Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregować odpady. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów i wrzucania do koszy z odpadami zmieszanymi tworzyw sztucznych, metalu, papieru, szkła bioodpadów, naliczona zostanie podwójna stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co w przypadku zmiany właściciela nieruchomości lub jego śmierci?

Należy pamiętać, że przy zmianie właściciela nieruchomości lub osoby deklarującej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danej nie[1]ruchomości następuje również zmiana numeru kartoteki i indywidualnego numeru konta. W przypadku śmierci osoby, która deklarowała powyższą opłatę, nie należy wpłacać na konto zmarłego zobowiązań za miesiące od daty zgonu, ponieważ deklaracja od tego momentu jest wygaszona i konto jest zamykane. W takiej sytuacji współwłaściciel nieruchomości lub inna osoba nią władająca ma obowiązek złożyć pierwszą dekla[1]rację, na podstawie której nadany jest nowy numer kartoteki i indywidualne konto, na które należy wpłacać opłatę naliczoną od daty zgonu poprzedniego właściciela nieruchomości.

opracowano na podstawie informacji z Urzędu Gminy Gdów

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content