Rozmowa z wójtem gminy Gdów Zbigniewem Wojasem

Nowy rok to nowe plany, zamierzenia, wyzwania… To także czas rozpoczęcia realizacji nowego budżetu naszej gminy. O planowane dochody i wydatki, poziom zadłużenia, a także o inne bieżące sprawy m.in. przygotowania gminy Gdów do wprowadzenia reformy oświaty i plany na najbliższe miesiące postanowiliśmy zapytać gospodarza naszej gminy – wójta Zbigniewa Wojasa.

Zanim jednak o tym będzie mowa wróćmy pamięcią do starego roku. Panie Wójcie, w kilku słowach proszę podsumować ubiegły rok. Co udało się zrobić? Jakie najważniejsze działania służące mieszkańcom zostały podjęte?

W ubiegłym roku zakończyła się budowa Gminnej Hali Sportowej w Gdowie. Była to największa i najbardziej kosztowna inwestycja prowadzona w ostatnim czasie przez samorząd gminny. Jej ostateczny koszt wyniósł ponad 5 milionów złotych, a prace budowlane rozłożone były na trzy lata (2014-2016). Obiektem sportowym z salą gimnastyczną o wymiarach 28 metrów szerokości i 44 metrów długości oraz widownią na 380 miejsc siedzących administruje obecnie Centrum Kultury w Gdowie. W dni powszednie do godz. 16:00 obiekt jest do dyspozycji gimnazjalistów, a w pozostałym czasie udostępniany jest odpłatnie pozostałym zainteresowanym – klubom sportowym, grupom zorganizowanym, osobom prywatnym….

Kolejna niezwykle ważna sprawa to powstanie drugiego etapu obwodnicy Gdowa wraz z nowym mostem na rzece Rabie, na który z niecierpliwością czekają kierowcy i mieszkańcy. Wiosną ubiegłego roku została zawarta umowa z wykonawcą inwestycji – konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i STRABAG INFRASRTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia, a termin zakończenia zadania wyznaczono na koniec sierpnia 2018 roku. Inwestycja ma na celu w całości wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych oraz przenieść cześć ruchu samochodów osobowych poza centrum miejscowości. Według pierwotnych zapewnień wykonawcy uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji miało nastąpić pod koniec pierwszego kwartału br., a roboty budowlane firma planowała rozpocząć wiosną br. Obecnie wiadomo, że budowa opóźni się – wykonawca podaje, że przewidywany czas rozpoczęcia prac w terenie to lato – jesień.

Przejdźmy teraz od podsumowań do planów. Jak wygląda budżet gminy na 2017 rok. Jakie dochody i wydatki są w nim zaplanowane?
Budżet gminy Gdów został uchwalony 29 grudnia 2016r. To budżet, w którym dochody są zaplanowane na poziomie 74 292 600,00zł., a wydatki – 72 370 600,00zł. Nadwyżka wynosząca 1 922 000,00zł. będzie służyła zmniejszeniu zadłużenia gminy. Wydatki to przede wszystkim: wydatki na oświatę – około 27 mln. zł., na wspieranie rodziny około 20 mln. zł., pozostałe to: wydatki w zakresie drogownictwa, budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, gospodarki mieszkaniowej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, gospodarki komunalnej, administracji publicznej, ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i inne.
Każdego, kto chce poznać szczegółowe zapisy uchwały budżetowej zapraszam do Biuletynu Informacji Publicznej bądź Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego. W najbliższych dniach zostanie ona tam opublikowana.

No właśnie. Wspomniał Pan o zadłużeniu gminy. Jak ono się kształtuje?
Warto podkreślić, że już kolejny rok z rzędu obniżamy wskaźnik zadłużenia (obrazujący relacje długu do dochodów). W roku 2017 chcielibyśmy zredukować go do poziomu około 17% (maksymalny poziom to 60%). Dla porównania jeszcze na końcu 2012 roku wskaźnik pokazywał 36,6%.

Jak Regionalna Izba Obrachunkowa i poszczególne komisje działające w Radzie Gminy Gdów zaopiniowały projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej?
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Projekt uchwały budżetowej gminy Gdów na 2017 rok oraz WPF Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie zaopiniował pozytywnie. Również pozytywne były opinie wszystkich komisji działających w Radzie Gminy – Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy; Komisji Ładu i Porządku Publicznego; Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 14 radnych, a uchwałę budżetową gminy Gdów na 2017r. zebrani podjęli trzynastoma głosami „za” (przy jednym głosie sprzeciwu).

Wspomniał Pan wcześniej o wydatkach gminy. Proszę pokrótce powiedzieć jakie konkretnie zadania zaplanowano do realizacji w bieżącym roku?
Największe projekty związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej (głównie w Gdowie i Niegowici), realizacją projektu Raba Open River polegającego na zagospodarowaniu terenów przy rzece Rabie na cele turystyczno-rekreacyjne, wymianą starych pieców w gospodarstwach domowych na nowe urządzenia grzewcze, termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Gdowie (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i obecnie czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie), dokończeniem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Marszowicach, utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w budynku Gimnazjum w Gdowie. Ponadto, planujmy realizację szeregu innych zadań m.in. przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych, w tym drogi Niegowić – Pierzchów (przez Niewiarów), budowę chodników (m.in. w Gdowie i Kunicach), rozbudowę oświetlenia ulicznego, powstanie boksu garażowego i zaplecza sanitarnego dla OSP Bilczyce, zaadoptowanie strychu Przedszkola Samorządowego w Gdowie na aulę wraz z zapleczem sanitarnym i salą do zajęć ruchowych dla maluchów, budowę placów zabaw w Hucisku i Niewiarowie, modernizację elewacji budynku komunalnego w Krakuszowicach wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci, wymianę pokrycia dachu na remizie OSP Zręczyce, wykonanie dokumentacji projektowej wind w Ośrodkach Zdrowia w Gdowie i Niegowici, remonty w szkołach, remizach, świetlicach i wiele, wiele innych.

W ostatnich dniach Prezydent RP podpisał ustawy reformujące system oświaty. Zgodnie z przygotowaną reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum ogólnokształcące; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo począwszy od września 2017 roku. Co to oznacza na naszym lokalnym podwórku? Jak będzie wyglądała sieć placówek oświatowych od nowego roku?

Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

Od kilku miesięcy prowadzone były analizy w gminie Gdów mające na celu sprawdzenie możliwości dostosowania bazy zarówno lokalowej jak i dydaktycznej do nowych wytycznych, a także charakterystykę dotychczasowej struktury zatrudnienia w szkołach. W najbliższych tygodniach Rada Gminy Gdów podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Wcześniej projekty dokumentów szczegółowo omówią na swoich posiedzeniach: Komisja Infrastruktury Społecznej oraz Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy (informacje o terminach spotkań ww. komisji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej). Następnie samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii.

Obecnie w gminie Gdów funkcjonują dwie szkoły gimnazjalne – w Niegowici i Gdowie. Propozycje dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są następujące:

Niegowickie Gimnazjum ma swoją siedzibę w budynku połączonym ze Szkołą Podstawową. W tym przypadku zmiany będą raczej mało odczuwalne dla uczniów, ponieważ w wyniku reformy (po wygaszeniu gimnazjum) siedzibą Szkoły Podstawowej w Niegowici będzie najprawdopodobniej cały, dotychczas zajmowany budynek. Natomiast po wygaszeniu Gimnazjum w Gdowie, w budynku przy ul. Szkolnej swoją siedzibę będzie mieć prawdopodobnie 8-klasowa podstawówka (przeniesiona stopniowo z ul. Myślenickiej). W okresie przejściowym, od 1 września br. siódmoklasiści (obecnie szóstoklasiści) będą się uczyć jako uczniowie szkoły podstawowej, ale już w budynku obecnego Gimnazjum. W pozostałych szkołach podstawowych zostaną utworzone najprawdopodobniej dodatkowe oddziały – klasy siódme i ósme.

Już na sam koniec. Od września 2017 każde dziecko trzyletnie i starsze ma mieć zagwarantowane miejsce w publicznym przedszkolu. Czy w gminie Gdów wystarczy miejsc dla wszystkich maluchów?
Obecnie do przedszkoli samorządowych uczęszcza 320 dzieci. Od nowego roku szkolnego planujemy zaadoptowanie dwóch sal w budynku Gimnazjum i utworzenie tam dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci. Ponadto, na strychu budynku Przedszkola Samorządowego powstanie aula wraz z zapleczem sanitarnym i dodatkową salą do zajęć ruchowych.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Dziękuję bardzo, a redakcji Mojego Gdowa oraz wszystkim mieszkańcom życzę, aby rozpoczynający się rok 2017 przyniósł satysfakcję, spełnienie planów i zamierzeń oraz wiele sukcesów i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content