PSZOK po modernizacji

Od kilku miesięcy trwa gruntowana przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Staszica w Gdowie. Modernizacja obiektu zakończy się pod koniec września, ale już od wtorku (21.09) obiekt będzie w pełni funkcjonował.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Gdów i właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów, mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany jest na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie, wjazd od ul. Staszica.

Godziny otwarcia:

 • wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 12.00
 • sobota w godz. 8.00 – 12.00

Jednostka obsługująca:

Urząd Gminy w Gdowie, Rynek 40, 32-420 Gdów, tel. 692-709-588

Transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o.

Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, Biuro Obsługi Klienta tel. 887-227-011

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 •  papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, rozłożone na części i elementy płaskie,
 • zużyte opony z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej, oraz niepochodzące od osób ponoszących ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (limit 8 szt./rok/na złożoną deklarację),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
 • zużyte baterie i drobne akumulatory,
 • tekstylia i odzież,
 • powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do środków do dezynfekcji i dezynsekcji, zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content