PSZOK po gruntownej przebudowie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gdowie przy ul. Staszica został zmodernizowany. O tym, co się zmieniło, o czym powinniśmy pamiętać i jakie zasady funkcjonują na PSZOK-u pytamy Kierownika Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Pana Tomasza Miszczyka z Urzędu Gminy Gdów.

MG: Dzień Dobry, proszę przypomnieć naszym Czytelnikom, czym jest PSZOK, gdzie się znajduje oraz co w ostatnim czasie zostało tam zrobione.

TM: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czyli tzw. PSZOK jest to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Gdów i właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów, mogą dostarczać bezpłatnie, a dokładniej mówiąc, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, segregowane odpady komunalne. PSZOK zlokalizowany jest pod adresem Gdów 1546, na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie, gdzie wjeżdżamy od ul. Staszica.

W ostatnich miesiącach PSZOK przeszedł gruntowną przebudowę. Prowadzone były prace o wartości około 1,8 mln. zł., co było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Zakres prac był naprawdę szeroki. Wykonano m.in. miejsca postojowe i chodniki wraz odwodnieniem placu, dodatkowe oświetlenie, monitoring, montaż wiat (zadaszenia) nad pojemnikami i kontenerami do zbiórki odpadów, utworzono punkt przyjmowania rzeczy używanych i punkt napraw, zamontowano kontenery do przechowywania wyselekcjonowanych odpadów, utworzono zaplecze biurowe, zrobiono ogrodzenie.

MG: Proszę przypomnieć, w jakich dniach i godzinach funkcjonuje PSZOK.

TM: PSZOK jest czynny od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.

MG: Wspomniał Pan o punkcie napraw przy PSZOK, co to jest?

TM: To miejsce, gdzie odpady, których się pozbywamy, a są jeszcze sprawne lub wymagają drobnych napraw, zostaną ponownie wykorzystane przez innych. Przedmioty te będą tam gromadzone, a informacje o nich publikowane w internecie. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli je stamtąd zabrać, aby z nich korzystać, tym samym dając im „drugie życie”.

MG: I chyba najważniejsze pytanie, co możemy, a czego nie możemy przywozić na PSZOK?

TM: Na PSZOK można przywieźć takie odpady jak papier i opakowania z tektury, tworzywa sztuczne, szkło, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe. Oczywiście to wszystko musi być posegregowane. Zachęcamy mieszkańców do oddawania czystego gruzu, pozbawionego innych materiałów poremontowych. Gruz ten może zostać przekazany nieodpłatnie innym jako materiał do utwardzenia gruntu. Jeśli chodzi o opony to są one przyjmowane, ale z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej. W ciągu roku właściciel nieruchomości zamieszkałych może oddać max. 8 sztuk opon. W przyszłości tj. od roku 2023 opony nie będą odbierane sprzed posesji dlatego już teraz zachęcamy mieszkańców by przywozili opony na PSZOK najlepiej bezpośrednio po ich wymianie.

Natomiast bioodpady stanowiące odpady komunalne przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Bioodpady przywozimy luzem lub w workach. Te, które przywożone są w workach należy samodzielnie wysypać z worków do odpowiednich kontenerów.

Ponadto w PSZOK można zostawić przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i drobne akumulatory, tekstylia i odzież (oprócz obuwia).

Chciałbym jeszcze uściślić informacje na temat oddawania mebli i sprzętu AGD. Oddając meble i inne odpady wielkogabarytowe np. szafy, regały, stołki, biurka, należy je rozkręcić i usunąć inne odpady, np. szyby. Tak przygotowane elementy mebli zostaną przekazane do recyklingu i otrzymają „drugie życie”. Natomiast sprzęty RTV i AGD muszą być kompletne tzn. w całości.

MG: A czego nie przywozimy na PSZOK?

TM: Niesegregowanych czyli zmieszanych odpadów komunalnych, popiołu, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej, a także odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

MG: Czy mieszkańcy naszej gminy chętnie korzystają z PSZOK-a?

TM: W 2020 roku odpady w PSZOK oddało 3 337 osób, a w 2021 roku (do połowy grudnia) – 3 805 mieszkańców. Z roku na rok przyjmujemy coraz więcej ton śmieci, np. w 2014 r. mieszkańcy oddali na PSZOK około 21 ton odpadów, natomiast w bieżącym roku (tylko do połowy grudnia) przyjęto  niemal 450 ton !

MG: Jak możemy skontaktować się z pracownikami PSZOK-u?

TM: Najlepiej zadzwonić pod numer telefonu: 692 709 588.

 

————————————————————————————————————————————

Przebudowa PSZOK była możliwa dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Wsparcie w kwocie ponad 1,1 mln. zł. zostało pozyskane w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

źródło: artykuł sponsorowany

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content