Program „Rodzina 500 plus”- co warto wiedzieć?

Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 plus. Wyjaśniamy na czym polega ten program oraz kto i jak może skorzystać z pomocy.

 

Co to jest?

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków, oraz na pierwsze dziecko przy spełnieniu pewnych wymogów.

Kogo dotyczy?

Rodzice otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach niższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego. Będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne.

Od kiedy?

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” będzie można składać od 1 kwietnia br. Będą na to trzy miesiące czyli okres od 1 kwietnia do końca czerwca, dzięki temu uda się uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym okresie to rodzice dostaną wyrównanie świadczeń wstecz – od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku w lipcu i kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Gdzie złożyć wniosek?

Realizatorem Programu Rodzina 500 plus na terenie gminy Gdów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (tel. kontaktowy: 12 251 42 38), który realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Od 1 kwietnia 2016 r. nastąpi zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Gdowie, który będzie przyjmować wnioski o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Nowa siedziba będzie mieścić się w budynku, w którym ma siedzibę Ośrodek Zdrowia w Gdowie – na II piętrze (tel. kontaktowy zostanie podany w najbliższych dniach). Według szacunków w gminie Gdów może wpłynąć od 3000 do 3500 wniosków o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500 plus”. W związku z powyższym planuje się przedłużyć godziny pracy Działu Świadczeń Rodzinnych w celu zapewnienia składania wniosków rodzicom pracującym. Konkretny dzień i czas pracy w tym dniu będzie podany w najbliższym czasie.

Skąd wziąć wniosek?

Wnioski oraz załączniki do wniosku będą do pobrania od 1 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie (ul. Myślenicka), Urzędzie Gminy oraz w nowej siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Ośrodka Zdrowia w Gdowie). Wnioski będzie można również pobrać ze strony internetowej gminy Gdów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jakie dodatkowe dokumenty należy przygotować, aby otrzymać świadczenie również na pierwsze dziecko?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Nowa siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Gdowie będzie mieścić się w budynku, w którym ma siedzibę Ośrodek Zdrowia w Gdowie - na II piętrze1

Nowej siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

(II piętro Ośrodka Zdrowia w Gdowie)

500

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content