Pozyskano dofinansowanie na kolejne duże inwestycje

Dzięki pozyskanym środkom z różnych programów w Gdowie powstanie żłobek, Zespół Szkół zostanie rozbudowany, w Szczytnikach, Świątnikach Dolnych, Wiatowicach, Cichawie, Czyżowie oraz Zborczycach powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także powstanie nowy odcinek kanalizacji na terenie Bilczyc i Liplasu. Sprawdź szczegóły:

Żłobek w Gdowie

Urząd Gminy Gdów rozstrzygnął ogłoszony w lutym przetarg i wyłonił wykonawcę budowy żłobka. Wartość prac kosztorysowych to ponad 4 300 000 zł. Obiekt powstanie w sąsiedztwie istniejącego już Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

Zadanie będzie współfinansowane z funduszy pozyskanych przez Gminę Gdów z programu „Maluch+” w wysokości 1914000 zł. Ponadto, w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Gdów pozyskała dofinansowanie w kwocie 5 000 000zł, co pozwoli sfinansować inwestycję z przedmiotowej dotacji w kwocie 2386000 zł. Dzięki pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie można również dokończyć zaplanowaną inwestycję oddziału przedszkolnego, która pochłonie koszt w wysokości pozostałej kwoty dotacji, tj. 2614000 zł.

W ramach zadania zaplanowano powstanie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na żłobek i przedszkole wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., grzewcza z kotłownią gazową, gazowa, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja oraz elektryczna), wewnętrzną linią energii elektrycznej, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i kanalizacją deszczową oraz utwardzeniami dojścia i dojazdu, ogrodzeniem, przyłączem wody i kanalizacji. Zaprojektowany budynek będzie obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 1419/3, 1420/7 oraz 1420/13 w miejscowości Gdów.

Zakres prac do wykonania w tym roku obejmuje wykonanie wszystkich robót tzw. „pod klucz” parteru, gdzie zlokalizowany będzie żłobek, a termin realizacji wyznaczono na czwarty kwartał tego roku. Natomiast w roku 2022 na poddaszu budynku powstaną sale dla przedszkolaków

(źródło: gdow.pl)

Dofinansowanie na rozbudowę Zespołu Szkół w Gdowie

Powiat Wielicki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma w sumie 3,1 mln zł. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, będzie możliwa realizacja ważnych inwestycji na terenie powiatu, w tym w Gdowie:

rozbudowa Zespołu Szkół w Gdowie (zapewnienie dostępu  osób  niepełnosprawnych  do  budynku – winda,  wykonanie  toalety dla osób niepełnosprawnych,  przebudowę  dachu  nad  salą  gimnastyczną,  przeniesienie  kotłowni  gazowej, uporządkowanie  zaplecza sali gimnastycznej, zapewnienie dodatkowej  sali  lekcyjnej  i  przestrzeni rekreacji dla uczniów oraz wykonanie zadaszenia – parking dla rowerów) – kwota dofinansowania 1.000000 zł

(źródło: powiatwielicki.pl)

Pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową

Gmina Gdów podpisała umowę na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów”. Dzięki temu oczyszczalnie powstaną w miejscowościach położonych w północnej części gminy.

Przedmiotem projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów” jest zaprojektowanie i wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości: Szczytniki, Świątniki Dolne, Wiatowice, Cichawa, Czyżów oraz Zborczyce. Zadanie przewiduje powstanie oczyszczalni przy 100 gospodarstwach domowych. Zakres projektu obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej (w tym pozyskanie map) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Wielickiego;  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wartość pozyskanego dofinansowania to 1 066 836,00zł. Beneficjent: Gmina Gdów.

Ponadto, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. podpisał umowę na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości około 1,4 km na terenie Bilczyc i Liplasu. Realizacja prac nastąpi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przebieg sieci: od skrzyżowania ul. Cegielnianej i Przemysłowej w kierunku stawów rybnych w Liplasie i przysiółka Nowa Wieś w Bilczycach. Dzięki realizacji zadania do sieci zostanie podłączonych około 30 budynków. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 676 858,00zł. Beneficjent: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(źródlo: gdow.pl)

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content