Pomiar budynków i użytków gruntowych na obszarach wiejskich m.in w Gdowie

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce informuje o toczących się pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarach jednostek ewidencyjnych: Gdów, Niepołomice – obszar wiejski.

Wykonawca prac zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy nr FRI.273.6.2019 z 20 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Wielickim a Wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków, realizowanej w ramach projektu pn. ”E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wykonuje prace terenowe związane z pomiarem budynków i użytków gruntowych.

Pomiarowi podlegają budynki oraz użytki gruntowe, dla których w PZGiK brak jest wiarygodnych danych, bądź w przypadku gdy stan faktyczny na gruncie uległ zmianie w stosunku do danych ujawnionych w operacie ewidencyjnym.

Dla jednostki ewidencyjnej Gdów prace wykonuje firma „GEOMAP” Mieczysław Kapustka Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 20/5, 39-200 Dębica (tel. 722-39-37-07). 

Pracownicy firmy w momencie wykonywania pomiarów terenowych będą posiadać identyfikatory ze zdjęciem, podpisane przez Starostę Wielickiego (wzór poniżej).

Właściciele lub inne osoby władające nieruchomością, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale posadowione na obszarze objętym modernizacją są obowiązani: stosownie do art. 13 i 14 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – umożliwić Wykonawcy prac wstęp na grunt, oraz w oparciu o § 35 pkt 5 w związku z § 56 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – udzielić informacji o gruntach, budynkach i lokalach.

Informuje się, że kolejnym etapem prac będą czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic – wykonywane dla poszczególnych działek ewidencyjnych (pojedyncze przypadki) zakwalifikowanych do tych czynności zgodnie z zapisami Warunków Technicznych, o czym właściciele/władający zostaną zawiadomieni listownie przez Wykonawcę prac.

Planowane wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych:

  • Jednostka ewidencyjna Gdów – wrzesień 2021 r.
  • Jednostka ewidencyjna Niepołomice – obszar wiejski – październik 2021 r.

Planowane zakończenie prac – 30.11.2021 r.

źródło: https://www.powiatwielicki.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content