PIT-0 dla pracujących seniorów

Wystarczy dłużej pracować, żeby nie zapłacić podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie zrezygnowały z aktywności zawodowej oraz nie dostają emerytury z ZUS, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

Ulga, czyli PIT-0, dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej. Skorzystać z niego mogą kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. lat pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS i podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Zatem jest to ulga tylko dla osób, które pracują i nie pobierają emerytury, pomimo że już osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej seniorzy, którzy otrzymują pieniądze z ZUS i jednocześnie dorabiają.

Z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę dostawały, ale zawiesiły prawo do świadczeń.

Ulga dotyczy seniorów zatrudnionych na umowach o pracę i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Aby z niej skorzystać trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy. Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej, już na etapie zaliczek na podatek.

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 nie może przekroczyć rocznie 85 528 złotych. Ponadto do dochodów, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł, ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT-0 dotyczy przychodu w wysokości 115 528 zł brutto (85 528 zł + 30 tys.).

Zwolnione z podatku są m.in. dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT) i z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga nie dotyczy przychodów:

  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
  • z umów o dzieło oraz z praw autorskich (nie dotyczy to przychodów z tego tytułu uzyskanych w ramach umowy o pracę),
  • zwolnionych z podatku dochodowego (np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej czy też świadczeń sfinansowanych z ZFŚS),
  • tych, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content