OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie będzie realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2. osobami posiadającymi :

  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573) albo
  • Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Informacje dodatkowe :

  • Opieka wytchnieniowa może być świadczona  w godzinach od 6:00 do 22:00
  • Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika Program 240 godzin w ramach dziennego pobytu.
  • Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
  • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogę być świadczone  inne formy pomocy usługowej, w tym : usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
  • Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 12 251 42 38 wew. 221 – osoba do kontaktu
Justyna Warciak

– osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

 
 
Źródło:

Autor: Redaktor2

Udostępnij post na:

Skip to content