Ogłoszenie o naborze kandydata na opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego.

Podstawą prawną są Przepisy art. 3 pkt 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), art. 149 par. 3, art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2023 poz. 2809).

 Wymagania stawiane kandydatom:

  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • pełnia praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego.

Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna, oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Opiekunem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwo przeciw wolności seksualnej lub obyczajowości albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania konkretnego miejsca pobytu bez zgody sądu, nie daje gwarancji należytego wywiązywania się z obowiązków opiekuna.

Do zadań opiekuna prawnego należy:

  • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem publicznym,
  • zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

-informuje GOPS Gdów.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content