Oferty pracy, dodano 12.07.2022 r.

 • Zatrudnię pracownika na stanowisko murarz , zbrojarz lub pracownik ogólnobudowlany.
  Zakres prac to budowa domów jednorodzinnych od podstaw.
  Oferuję zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę. Praca od zaraz.
  Kontakt pod numerem telefonu 698650184

 

 • Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie:
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • w okresie pomiędzy 1.10.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 • przed 01.01.2008 roku po zakończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie praca socjalna lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: politologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauka o rodzinie lub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym         z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie             na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, lub socjologia, które ukończyła.
 • Wymagania dodatkowe:

a)         prawo jazdy kat. B,

b)        dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c)        cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych

            zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 • Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

a)         prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,

b)        udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych       

           o osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące   

           przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

c)        pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego 

           możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje

           państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu

           pomocy,

d)       współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania  

           trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenia

           skutków ubóstwa,

 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)          stanowisko pomocnicze,

b)          miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-420 Gdów 145,

c)          czas pracy: poniedziałki: 830-1800; od wtorku do czwartku 730-1530, piątek 730-1400

d)          wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników            

             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,

e)          bezpośredni kontakt z klientami  w siedzibie i poza siedzibą GOPS,

f)           praca w siedzibie GOPS bez dostępu do windy,

g)          przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień/wrzesień 2022r.

 •  Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny
 • zaświadczenie o  stażu pracy  lub  kserokopie świadectw pracy potwierdzające ww. staż  

            pracy,

d)         kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)         oświadczenie kandydata, że:  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

            przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

            ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

            (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii

            dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.     

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie  lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie 32-420 Gdów 145 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku  pracownika socjalnego” w terminie do 12 sierpnia 2022r.           

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego, ogłoszonego 7 lipca 2022 r. i prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 • Pracownik produkcji, magazynu oraz elektromechanik.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content