Od marca zmienia się struktura Administracji Skarbowej

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur
administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych.
Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS.
Połączoną administracją kierował będzie szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś.
Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Obecna struktura organów celnych i skarbowych i jej słabości
Dotychczasowa struktura terenowa to trzy niezależne od siebie piony:
• administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
• Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami
celnymi),
• kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).
Powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań.
Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie
kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.
Obecne struktury funkcjonują w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów.
Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

 

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej.
Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in. następujące jednostki organizacyjne:
1. izby administracji skarbowej (16)
2. urzędy skarbowe (400)
3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi – 143).
Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników.
Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.
Obsługa podatników nadal będzie się odbywała w urzędach skarbowych.
W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.
Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

 

KAS a Konstytucja Biznesu
Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:
• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
• udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
• proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych
obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
• uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
• szybkość działania.

 

Najważniejsze zadania KAS
Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:
• obsługę dużych podatników
W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.
• jednolitą informację podatkową i celną
Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.
• zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)
Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych.
Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

 

Wszelkie Informacje bieżące znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Krakowie: http://www.iskrakow.krak.pl
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Skarbowego w Wieliczce http://bip.malopolska.pl/uswieliczka 

 

źródło: US Wieliczka


Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content