Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Jak informuje gminny portal gdow.pl od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

„Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (514zł netto na osobę). Dzieciom w oddziałach „O”, przedszkolach nie przysługuje stypendium szkolne.

UWAGA ZMIANA JEDNOSTKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ PRZYZNAWANIEM STYPENDIUM.  WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE!!

Uczeń winien być zamieszkały na terenie Gminy Gdów (potwierdzenie meldunku we wniosku składanym o stypendium). Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek złożony do Urzędu Gminy Gdów przez rodziców niepełnoletniego ucznia.
Uczeń pełnoletni winien złożyć wniosek na siebie jako wnioskodawca z własnoręcznym podpisem. Wniosek winien być zaopiniowany przez dyrektora szkoły (poświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wraz z opinią dyrektora szkoły na druku wniosku lub na oddzielnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę). Termin składania wniosków od 1 września do 15 września 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie.

Załączniki do wniosku:
Zaświadczenia o dochodach tj.
1.oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2.zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto w m-cu poprzedzającym datę złożenia wniosku tj. w sierpniu 2016r.
3.zaświadczenie od pracodawcy o dochodach  w m-cu poprzedzającym datę złożenia tj. w sierpniu 2016 r. dzieci uczących się w zasadniczych szkołach zawodowych mających płatną naukę zawodu, w sytuacji odbywania bezpłatnej praktyki w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub szkołę
4.zaświadczenia rodziców i pełnoletnich członków rodziny z Powiatowego Urzędu Pracy (jeżeli osoby są zarejestrowane)
5.oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku VIII 2016 r. – dotyczy rodziców i dzieci nieuczących się a wliczanych do średniej niezarejestrowanych w PUP
6.zaświadczenia z Uczelni studiujących członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie pracujących, wliczanych do średniej przypadającej na jedną osobę w rodzinie
7. zaświadczenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
8.odnośnie informacji o posiadanych gruntach w sytuacji właścicieli gruntu na terenie  gminy Gdów informacje w tym zakresie sporządza pokój nr 4 Urzędu   Gminy  Gdów  na   Wniosku  o  przyznanie  pomocy  materialnej
o charakterze socjalnym, natomiast jeżeli Wnioskodawca jest posiadaczem gruntu na terenie innej gminy konieczne jest dostarczenie stosownego zaświadczenia z tej gminy (hektary przeliczeniowe), dochód = 1ha przeliczeniowy x 288 zł, dotyczy każdego pełnoletniego członka rodziny
9.potwierdzona opłata ubezpieczenia KRUS dla rolników za III kwartał
(1/3 kwoty) podlega odliczeniu od dochodu (ksero potwierdzone za zgodność  z oryginałem)
10.odcinek renty, emerytury lub zasiłku chorobowego za m-c VIII 2016 r. (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem)
11.oświadczenie rodziców i dzieci nie uczących się a wliczanych do średniej o wysokości dochodów uzyskiwanych lub nie z prac dorywczych (oświadczenie musi być złożone zarówno w sytuacji osiągania lub nie osiągania dochodu z pracy dorywczej)
12.osoby prowadzące działalność gospodarczą prowadzące ewidencję w formie książki Przychodów i Rozchodów przedstawiają dochód za poprzedni rok kalendarzowy podzielony przez liczbę miesięcy w których podatnik prowadził działalność. Rozliczający się według przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym składają oświadczenie o uzyskanych dochodach za m-c poprzedzający złożenie wniosku oraz dostarczają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania.
13.inne dochody (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika, zaświadczenie z urzędu o wysokości pobieranego świadczenia na dziecko w rodzinie zastępczej).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a)pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza plan nauczania (refundacja kosztów dodatkowych lekcji języka obcego, zajęć wyrównawczych, zajęć dla dyslektyków)
b)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
c)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (refundacja kosztów czesnego, zakupu biletów miesięcznych – wyłącznie rachunki, faktury wystawione przez przewoźnika) – dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych (nadmienia się, iż nie będą respektowane dostarczone bilety jednorazowe lub paragony fiskalne od przewoźnika)
d)świadczenia pieniężnego, polegającego na zwrocie określonych kosztów na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków za zakupione pomoce dydaktyczne lub usługi edukacyjne.
Wydatki kwalifikowane do świadczenia pieniężnego:
– podręczniki
– zeszyty
– słowniki
– encyklopedie
– atlasy
– tablice matematyczne
– lektury szkolne
– tornister (plecak szkolny)
– obuwie sportowe na W-F
– strój na W-F
– przybory do nauki zawodu
– piórnik
– artykuły szkolne (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina)
– tusze do drukarek, multimedialne programy edukacyjne
– komputer, oprogramowanie, części do komputera
– biurko
– krzesło do biurka
– strój galowy wymagany przez szkołę
Wydatki nie kwalifikowane do świadczenia pieniężnego:
– dżinsy
– kurtki
– czapki
– bielizna

We wniosku należy zaznaczyć oczekiwaną formę stypendium.

Rozliczenie przyznanego stypendium dokonywane będzie w oparciu o oryginalne faktury, bądź rachunki, które muszą być wystawione imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia (osoby na które wystawiono Decyzję przyznającą) po przedłożeniu  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie.
Dokumenty można gromadzić w okresie poprzedzającym składanie wniosku (od 1 lipca 2016r.).

–    I transza stypendium – rachunki wystawione z datą od 01.07.2016 r. do  25.11.2016 r.
–    II transza stypendium – rachunki wystawione z datą od 02.01.2017 r.  do  18.05.2017 r.

Istotne jest aby np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma takiego doprecyzowania w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu, wówczas na odwrocie rachunku, rodzic może napisać oświadczenie wyjaśniające rodzaj zakupionego artykułu, przeznaczenie.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Gdowie pok. Nr 4, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie od 08.08.2016 r. oraz ze stron internetowych: www.gdow.pl oraz  www.gops.gdow.pl

Osoby do kontaktu:
Czesława Kostuch tel. (12) 251 – 42 – 38 wew. 219
Justyna Obrał-Tworzydło tel. (12) 284-66-83 wew. 22″

Wniosek do pobrania na stronie gminnej (tutaj)

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content