Nowy projekt Fundacji PROELIO: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami to nowy projekt Fundacji PROELIO, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu Wielickiego. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Pomoc w ramach pracy Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami obejmuje:

 1. pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika projektu przy ich realizacji,
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 4. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 531 533 575 (9.00 – 16.30)

– osobiście: Fundacja PROELIO, Tomaszkowice 575, 32-020 Wieliczka (budynek za sklepem Morelka, znajdującym się naprzeciw UG Biskupice),

– adres email: fundacja.proelio@gmail.com

Informacje dodatkowe:

 

 1. Fundacja PROELIO  przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” której wzór został zamieszczony poniżej,
 2. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,
 3. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 4. Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Projektu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 6. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 7. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów – jednakże łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 8. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeby i preferencje:
 9. a) uczestnika Projektu lub opiekuna prawnego,
 10. b) opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 11. Uczestnik Projektu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Źródłem finansowania Projektu są środki Funduszu Solidarnościowego. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Karta_zgłoszenia_AOON

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content