Nowa strona internetowa Gminy Gdów- zakładka „Dla Mieszkańców”

Niedawno została udostępniona NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY GDÓW, pod dotychczasowym adresem. Nowy serwis został przygotowany tak, aby mieszkańcy, przedsiębiorcy i turyści mogli szybciej załatwić sprawy urzędowe oraz łatwiej odnaleźć intersujące ich informacje.

Dziś przyglądniemy się szczególnie PANELOWI DEDYKOWANEMU MIESZKAŃCOM.  Sprawdzimy jakie sprawy będziemy mogli załatwić dzięki nowej stronie internetowej. Przypomnijmy, że w panelu dedykowanym mieszkańcom znajdują się m.in. cały katalog spraw urzędowych obsługiwanych przez poszczególne referaty – od ochrony środowiska i ekologii, przez opłaty i podatki, ewidencję ludności i dowody osobiste, urząd stanu cywilnego, po planowanie przestrzenne i infrastrukturę, a także informacje o sołectwach, kulturze, organizacjach pozarządowych, parafiach i inne.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W tej zakładce między innymi:

  • pobierzemy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • poznamy zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i harmonogram zbiórki odpadów, wytyczne dotyczące segregacji odpadów komunalnych,
  • rodzaje odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz jego regulamin,
  • informacje dotyczące postępowania z niektórymi odpadami powstającymi w toku prowadzenia produkcji rolnej,
  • więcej informacji na temat Programów „Czyste powietrze” – wymiana pieców”, „Moja woda”, „Mój prąd” – fotowoltaika;
  • sprawdzimy jakość powietrza,
  • poznamy procedurę oraz pobierzemy stosowne dokumenty w przypadku zamiaru wycinki drzew oraz zgłoszenia eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zwrotu podatku akcyzowego, uzyskania „decyzji środowiskowej”, zezwolenia na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną; usuwania azbestu i Barszczu Sosnowskiego, rejestru działalności regulowanej, uprawy konopi włóknistych, wywozu nieczystości ciekłych, udostępnienia Informacji o środowisku; poznamy także procedurę postępowania ze zwierzętami bezdomnymi.

OCHRONA ZDROWIA 

Na tej podstronie znajdziemy dane teleadresowe najbliższych gabinetów lekarskich i stomatologicznych, laboratoriów i aptek oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdowie.

BEZPIECZEŃSTWO

W tym miejscu znajdziemy między innymi  dane teleadresowe Referatu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej i Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Gdów, Policji w Gdowie, 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gdów, numery alarmowe.

Poznamy skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zasady bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji ludności, kwalifikacji wojskowej oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Możemy także bezpłatnie dodać swój numer telefonu do SMS-owego systemu ostrzegania i informowania. Dzięki tej możliwości będziemy otrzymywać bezpłatne wiadomości ostrzegające przed niebezpieczeństwem.

PODATKI LOKALNE

W tej zakładce znajdziemy między innymi: informacje podatkowe, deklaracje podatkowe oraz pomoc w uzyskaniu zaświadczeń

OŚWIATA

Podano tu dane teleadresowe Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty i szkół z terenu gminy Gdów oraz zdjęcia placówek oświatowych, zarówno samorządowych jak i niepublicznych. 

POMOC SPOŁECZNA

Kolejna zakładka to dane teleadresowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach, Placówki Wsparcia Dziennego w Zagórzanach oraz Spółdzielni Socjalnej Tradycje Regionalne.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Następna podstrona zawiera informacje o stowarzyszeniach, fundacjach, ochotniczych strażach pożarnych, kołach gospodyń wiejskich i klubach sportowych z naszej gminy. 

SENIORZY

Znajdziemy tu między innymi informacje i galerię zdjęć z działalności Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

PARAFIE

Dane teleadresowe parafii wraz z galerią zdjęć.

SOŁECTWA
Na tej stronie znajdziemy wykaz 29 sołectw wraz z ich sołtysami i liczbą ludności na dzień 31 grudnia 2020 r..

SPORT
W tej zakładce znajdziemy między innymi dane teleadresowe obiektów sportowych i klubów sportowych oraz ich zdjęcia.

KULTURA

Podano tu dane teleadresowe samorządowych instytucji kultury oraz zespołów artystycznych wraz z galerią zdjęć.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY
W tej zakładce znajdziemy ustawę o Karcie Dużej Rodziny, wniosek o jej wydanie wraz z objaśnieniami, wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki, wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

ROZKŁAD JAZDY

W tym miejscu zebrano odnośniki do rozkładów jazdy linii BUS w gminie Gdów.

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content