Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu wielickiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Kłaj oraz w Starostwa Powiatowego w Wieliczce porady udzielane są osobiście. Aby uzyskać darmową pomoc prawną osobiście w punkcie należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:00.

Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości.

W punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Gdów, Urzędu Gminy Biskupice  nadal obowiązuje zawieszenie osobistego udzielania darmowych porad prawnych w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość będzie natomiast możliwe poprzez telefon lub email.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy:

-wypełnić i podpisać:

  • wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  • oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 -robić zdjęcie lub zeskanować w/w dokumenty.

– przesłać do Starostwa Powiatowego w Wieliczce pocztą elektroniczną (skan lub zdjęcie) podpisanego pisma na adres e-mail: izabela.bilska@powiatwielicki.pl.

-oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informacją o wyznaczonym terminie porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu (lub brakiem urządzeń umożliwiających zeskanowanie albo sfotografowanie oświadczenia i wniosku) osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej winna zgłosić tę potrzebę dzwoniąc do Starostwa na numer tel. 12 399 98 36 , gdzie uzyska informacje co do dalszego sposobu postępowania.

źródło: powiatwielicki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content