Niedaleko nas jest takie miejsce… ciepłe, przyjazne…

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla tych, którzy wymagają świadczeń zdrowotnych i innych form pomocy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dom prowadzi swoją działalność od lutego 2008 roku. Działalność ŚDS ma na celu pomaganie podopiecznym w przezwyciężaniu codziennych problemów i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka ma również uczyć samodzielności, współistnienia w grupie, a także zapewnić wszechstronny rozwój psychoruchowy. Do zadań ŚDS należy również systematyczne prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz integrowanie uczestników z osobami niepełnosprawnymi z innych ośrodków i instytucji działających na terenie naszej gminy.

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie osobom jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego. Uczestnicy mają zapewnioną fachową obsługę psychologiczną, terapeutyczną, medyczną.Podopieczni rozwijają swoje zdolności w pracowniach:

– kulinarnej,

– plastycznej,

– krawiecko- hafciarskiej,

– stolarsko- wikliniarskiej,

-edukacyjno- komputerowej,

– muzycznej,

– rehabilitacji.

ŚDS w Zagórzanach jest miejscem ciepłym, przyjaznym, tworzonym przez wszystkich członków grupy, gdzie każdy uczestnik otoczony jest opieką indywidualną w zależności od potrzeb i sytuacji. Każdy z nas tworzy ten dom i jednocześnie jest za niego odpowiedzialny. Staramy się poprzez różne formy swojej działalności tworzyć i wspierać, zarówno w swoim otoczeniu jak i w terenie, działania zmierzające do usamodzielnienia członków grupy, wyrabiając w uczestnikach umiejętność świadczenia sobie różnorodnej wzajemnej pomocy.

Nasi podopieczni biorą udział w różnych konkursach (muzycznych, plastycznych), szkoleniach, spotkaniach integracyjnych, zabawach, wycieczkach, spacerach i przedstawieniach. Corocznie w naszej placówce odbywają się imprezy takie jak: turniej tenisa stołowego, spotkanie opłatkowe, spotkanie wielkanocne, zabawy karnawałowe, zabawy andrzejkowe a także piknik integracyjny w którym biorą udział zaprzyjaźnione placówki. W organizowaniu takich spotkań zawsze możemy liczyć na pomoc sponsorów i wolontariuszy. Współpracujemy z różnymi organizacjami i instytucjami. Podopieczni mają możliwość skorzystania z usług fryzjerskich takich jak obcinanie, farbowanie i modelowanie. Usługi te świadczą uczniowie Zespołu Zasadniczych Szkół Zawodowych z Gdowa pod opieką nauczyciela praktyk Pani Jadwigi Miłek.

W organizacji pikniku pomaga nam młodzież z placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego z Zagórzan, panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Gdów a także wiele innych osób dobrej woli.

Ze świadczeń ŚDS mogą korzystać osoby, które:
– wyrażają zgodę na udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

– nie są uzależnione od alkoholu i narkotyków,

– nie są agresywne w stosunku do współuczestników oraz pracowników ŚDS.

Osoba, która chciałaby zostać przyjęta do naszej placówki powinna udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie pracownik socjalny udzieli pomocy w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz udzieli niezbędnych informacji, do jakich instytucji należy udać się, by uzupełnić dokumentację.

   Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy zobowiązana jest do posiadania następujących dokumentów:

  1. Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa
  2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane działalnością naszej placówki, zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową www.sdszagorzany.pl

[Not a valid template]

Małgorzata Kordula,Kierownik ŚDS w Zagórznach

 wraz z pracownikami ośrodka

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content