Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy

Trwa nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Wsparcie dotyczące dotacji do 5 000 zł będzie udzielane przez starostę za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy.
O wsparcie mogą wnioskować:

  • mikro przedsiębiorcy
  • mali przedsiębiorcy
Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.

Wnioski można składać od dnia 1.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

Dotacja będzie mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki:

  • prowadzić działalność gospodarczą na 30 listopada 2020 r. i wykazać jako przeważającą działalność jedną z określonych rodzajów działalności, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, wymienionych w rozporządzeniu. Spełnienie warunku dotyczącego właściwego PKD dokonywane jest na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Kod PKD  Nazwa kodu

47.71.Z     Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z     Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z     Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.23.Z     Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z      Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z     Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B     Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z     Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z     Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z     Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z     Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z     Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z     Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z     Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z     Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z     Działalność fotograficzna
77.21.Z     Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A     Działalność agentów turystycznych
79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki
79.90.A     Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C     Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z     Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z     Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A     Nauka języków obcych
85.59.B     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z     Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D     Działalność paramedyczna
90.01.Z     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z     Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z     Działalność muzeów
93.11.Z     Działalność obiektów sportowych
93.13.Z     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z     Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A    Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z     Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z     Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

  • przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • działalność gospodarcza nie może być zawieszona na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. i na dzień złożenia wniosku.
Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji będzie kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

W zakresie pozostałych warunków i zasad udzielania i rozliczania dotacji obowiązują wymogi określone w art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r.
 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji tego zadania będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej tut. Urzędu.

źródło: PUP w Wieliczce

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content