Nabór wniosków na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce rozpoczyna nabór na organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (V)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim VI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Nabór wniosków na organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (V)”

Nabór ciągły

W ramach ww. projektu w II naborze wniosków przewiduje się: 10 miejsc stażowych  na okres do 5 miesięcy.
 
Wsparciem mogą zostać objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP Wieliczka jako bezrobotne, w tym
w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –  tzw. osoby z kategorii NEET.

Projekt zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/czkom projektów
z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 
Zainteresowanych ww. formą wsparcia zapraszamy do wypełnienia wniosków, dostępnych na stronie www.wieliczka.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Kompletne wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu znajdującymi się w załącznikach ponizej:

Nabór na organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim VI”

W ramach ww. naboru przewiduje się realizację 10 wniosków. Nabór ciągły.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  1. osoby powyżej 50 r.ż.,
  2. kobiety,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby długotrwale bezrobotne,
  5. osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/czkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 
Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:

  1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
  2. podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

lub
 
przesyłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce
 
lub
 
za pośrednictwem wrzutki przy wejściu do budynku PUP w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce.
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami organizacji staży znajdującymi się w załącznikach poniżej:

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content