Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych

Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie nr  RPMP.10.02.02-12-0260/16

Zespół Szkół w Gdowie 32-420 Gdów 405 zaprasza przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe do zgłoszenia miejsc stażu dla uczniów Zespołu Szkół w Gdowie objętych projektem. W stażach wezmą udział uczniowie i uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Informatycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gdowie. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej:

 Termin realizowania staży3 do 31 lipca 2017 roku lub 1 do 31 sierpnia 2017 roku

Szacowana liczba miejsc w roku 2017: 15 staży trwających 1 miesiąc.

Wartość stypendium stażowego otrzymywanego przez stażystę: 1500,00 zł

Czas trwania stażu: co najmniej 150 godzin w miesiącu.

Program: staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu opracowanego przez Radę Programową oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na staż zawodowy.

Koszty stażukoszty organizacji stażu dla 1 osoby wynoszą do 1500 zł (w tym koszty opiekuna stażysty oraz pozostałe koszty np. koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.)

Obowiązki podmiotu przyjmującego na staż:

– zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i potrzebami stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia,

– szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy,

– sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu,

– monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez praktykanta lub stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela praktykantowi lub stażyście informacji zwrotnej,

– wydaje  stażyście – niezwłocznie po zakończeniu stażu zawodowego – dokument potwierdzający odbycie  stażu zawodowego. Dokument potwierdzający stażu zawodowego zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego, cel i program stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych przez  stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu zawodowego oraz ocenę  stażysty dokonaną przez opiekuna  stażu.

Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawcy powinny uwzględniać jedną z opcji:

– refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto (przy założeniu, że koszty organizacji stażu dla 1 osoby nie przekraczają 1500 zł brutto). Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów,

– refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów),

– refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: projekt@zsgdow.edu.pl lub w formie papierowej na adres: Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405

Termin złożenia deklaracji upływa: 9 czerwca 2017r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zgloszenie_miejsca

 

źródło: Zespół Szkół w Gdowie

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content