Nabór ciągły wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, iż z dniem 15 marca 2021 r. ogłasza nabór ciągły wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie.

Bon może być przyznany osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

Kwota bonu to 8 000,00 zł

Bon na zasiedlenie może być przyznany w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:

  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

lub

  • przesyłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce lub za pośrednictwem wrzutki przy wejściu do budynku PUP w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami znajdującymi się w załączeniu.

Załączniki

 

Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie marzec 2021.pdf (pdf, 241 KB)

WNIOSEK – Bon na zasiedlenie Wieliczka marzec 2021.pdf (pdf, 393 KB)

Oświadczenie o zamiarze działalnosci gosp marzec 2021.pdf (pdf, 252 KB)

Oświadczenie pracodawcy marzec 2021.pdf (pdf, 301 KB)

źródło: www.wieliczka.praca.gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content