„Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy”

To tytuł projektu realizowanego przez GOPS w Gdowie, w ramach którego uczestnicy otrzymują fachową pomoc od specjalistów, a w budynku ośrodka urządzono dodatkowe sale m.in. przyjazny pokój dla dzieci. Pomieszkania poświęcił ks. Stanisław Bętkowski – Proboszcz gdowskiej Parafii.

Projekt „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy” współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Beneficjentami projektu są:

– kobiety doznające przemocy w rodzinie,

– kobiety zagrożone przemocą w rodzinie,

– małoletnie dzieci osób doznających lub zagrożonych przemocą w rodzinie w wieku od 4 do 9 lat.

W ramach działań realizowane są między innymi:

– warsztaty i szkolenia dla kobiet ze spec listami – z interwentem kryzysowym, terapeutą uzależnień, kuratorem sądowym, przedstawicielem policji, doradcą zawodowym, coachem oraz wizażystą,

– warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat osób doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie.

Celem przeprowadzonych szkoleń i warsztatów jest podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz poznanie mechanizmów i skutków przemocy. Przeprowadzony został trening asertywności pozwalający na poznanie nowych asertywnych zachowań. Zajęcia z wizażystą pozwoliły kobietom zadbać o własne potrzeby, poprawić własny wizerunek, co ma wpływ na zwiększenie poczucia własnej wartości. Uczestniczki warsztatów otrzymały także vouchery do fryzjera oraz kosmetyczki. Dla najaktywniejszych uczestniczek przewidziano atrakcyjne nagrody. Zajęcia dla kobiet i dzieci odbywały się równolegle, tak żeby dzieci miały zapewnioną opiekę podczas nieobecności rodzica. Projekt zakończy debata społeczna (14 grudnia w Urzędzie Gminy) podsumowująca projekt, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji, kuratorzy,  Gminne Zespoły Interdyscyplinarne z terenu Powiatu Wielickiego, Powiatowy Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy, pracownicy socjalni GOPS, pedagodzy oraz beneficjenci projektu.

Po za wyżej opisanymi działaniami projekt obejmował także dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie (stworzenie dodatkowej bazy lokalowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie). Dotychczas, mimo skromnych warunków lokalowych spotkania grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych odbywały się regularnie, miejscem spotkań były pomieszczenia przeznaczone dla pracowników socjalnych, pozbawiając ich miejsca pracy, na czas trwania ww. spotkań (brak pomieszczeń stanowił dużą przeszkodę w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar). Taka sytuacja miała mocno destabilizujący wpływ na pracę całego Ośrodka. Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom, dzięki udziałowi w programie osłonowym, GOPS stworzył komfortowe warunki lokalowe na potrzeby pomocy ofiarom przemocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. W ramach projektu przeprowadzono adaptację strychu w budynku GOPS, w wyniku czego powstała sala z przeznaczeniem na spotkania zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, grup wsparcia ofiar przemocy, szkolenia, warsztaty, a także indywidualne spotkania z psychologiem i terapeutą. Dodatkowo, jedno pomieszczenie na parterze budynku, zostało  zaadoptowane na „przyjazny pokój dla dzieci” zapewniający podczas terapii bądź spotkań z psychologiem atmosferę ciepła i poczucia bezpieczeństwa.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content