Kolejny nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, o przyznanie dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych oraz o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru tj. od 09.06.2020 r. do 23.06.2020 r.

Przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
 

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia, w tym wymagane dokumenty oraz kalkulator spadku obrotów można znaleźć tutaj:

 

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 
Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru tj.od 09.06.2020 r. do 23.06.2020 r.
Szczegółowe informacje na temat tego wsparcia, w tym wymagane dokumenty można znaleźć tutaj: 
https://wieliczka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
 
Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, dla organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru tj.od 09.06.2020 r. do 23.06.2020 r.
Podmioty, o których mowa powyżej to:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielnie socjalne;
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia, w tym wymagane dokumenty można znaleźć tutaj:
https://wieliczka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Wnioski wraz z umową i załącznikami do umowy należy składać:

  1. Za pomocą platformy praca.gov.pl dla podmiotów posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
  2. W formie tradycyjnej, podpisany wniosek wraz z 2 egzemplarzami umowy i załącznikami do umowy można wrzucać do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy: ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content