„Kierunek Przyszłość” w naszych szkołach

Gmina Gdów podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ” – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Ogólna wartość Projektu wynosi 1 916 740,07 zł w tym współfinansowanie UE  1 629 229,05 zł (89,47 %), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 191 674,01 zł (10,53%. Wkład własny Gminy Gdów w kwocie 95 837,01 zł stanowiący 5 % jest dopełnieniem kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Okres realizacji Projektu  01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych: informatycznych, matematycznych, przyrodniczych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania.

Cel zostanie osiągnięty przez:
– zrealizowanie programów wyrównawczych dla uczniów
– zrealizowanie zajęć rozwijających umiejętności
– zrealizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania
– zorganizowanie naukowego obozu interdyscyplinarnego nad Morze Bałtyckie
– zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Beneficjentami działań są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych w Gdowie, Jaroszówce, Książnicach, Marszowicach, Niegowici,  Wiatowicach i Zręczycach a także gimnazjaliści z Gdowa i Niegowici.

Po podpisaniu umowy uruchomiono w jednostkach realizujących Projekt proces rekrutacji uczniów, który poprzedza prowadzona w szkołach diagnoza.  Działania te prowadzone są na podstawie Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50/2017 Wójta Gminy Gdów z dnia 12 czerwca 2017 r.

Rodzicom i uczniom rozdano ulotki informacyjne  oraz dokumentację towarzyszącą rekrutacji celem zapoznania się  i zgłaszania do udziału w Projekcie.

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:
– Formularz zgłoszenia udziału w Projekcie 
– Kwestionariusz rekrutacyjny ucznia na zajęcia rozwijające i wyrównawcze
– Deklaracja przystąpienia do Projektu
– Dokumenty z przeprowadzonej diagnozy.

Realizatorem Projektu jest Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty.

Szczegółowych informacji udzielają Dyrektorzy jednostek oświatowych, Szkolni Opiekunowie Projektu, oraz Biuro Projektu zorganizowane w siedzibie Urzędu Gminy w pok. 32 (Pani Beata Rusnak – Keklak , tel. 12 288 95 20).

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content