Jakie są plany inwestycyjne ZGK sp. z o.o. na najbliższe miesiące?

Zapraszamy na rozmowę z Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o, Panią Danutą Chwastek.

W ostatnich miesiącach w rożnych częściach Niegowici można było napotkać ciężki sprzęt i pracowników budowlanych, którzy wykonywali system kanalizacji. Jaki jest efekt tych robót? Co zostało zrobione?

Faktycznie, w kilku częściach miejscowości wiele się działo. Po pierwsze w okolicy Ośrodka Zdrowia wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostało podłączonych 18 budynków. Koszt zadania realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wyniósł ponad 950 000zł. Większość tej kwoty, bo ponad 650 000zł., pokryta została z dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oczywiście zniszczone w tych miejscach drogi zostały wyremontowane i zyskały nową nawierzchnię. Po drugie Zakład Gospodarki Komunalnej samodzielnie wykonał trzy odcinki kanalizacji o długości około 330m – w tym dwa w ścisłym centrum miejscowości (przy kościele). Ich całkowity koszt wyniósł ponad 130 000zł. Obecnie w Niegowici do kanalizacji podłączonych jest 36 budynków, a w najbliższym czasie do nowo wybudowanych odcinków podłączonych zostanie kolejnych 12 obiektów.

Czy włączenie się do sieci jest obligatoryjne dla mieszkańców?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Taki wymóg powstaje z chwilą powstania takiej sieci. Właśnie tak jest w tym przypadku. Jeżeli ktoś będzie próbował uchylać się od tego obowiązku gmina może wydać decyzję nakazującą wykonanie przyłączy.

Kiedy mieszkańcy zaczną korzystać z nowej infrastruktury?

Po wykonaniu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej właściciele posesji położonych w jej zasięgu mają samodzielnie wykonać przyłącza do kanalizacji. Oczywiście wszystko będzie odbywać pod naszym nadzorem. Roboty budowlano – montażowe muszą realizować uprawnieni wykonawcy, a ich koszty spoczywają na właścicielach nieruchomości.

Jakie są plany inwestycyjne ZGK sp. z o.o. na najbliższe miesiące? Które miejscowości mogą liczyć na rozwój infrastruktury?

Plany Spółki na rok 2020 zakładają wykonywanie zarówno infrastruktury wodociągowej, jak i kanalizacji sanitarnej. Na pewno planujemy dalszą kontynuację prac w Niegowić m.in. odcinek od boiska sportowego do Szkoły Podstawowej. Dodatkowo, w Gdowie zostanie wykonany odcinek kanalizacji w ul. Wygon (na ten cel mamy już podpisaną umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim). Ponadto, w listopadzie br. Spółka złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszy z nich dotyczący budowy zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną przy Stacji Uzdatniania Wody w Cichawie. Drugi obejmuje zakresem rozbudowę kanalizacji sanitarnej od ul. Cegielnianej w Gdowie w kierunku miejscowości Bilczyce i Liplas. Z kolei  w wypracowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł w miejscowościach znajdujących się w aglomeracji „Gdów” (czyli  Gdów, Fałkowice, Marszowice, Niegowić, Niewiarów oraz Pierzchów) Spółka będzie prowadzić etapową realizację sieci kanalizacji sanitarnej, szczególnie na terenach, gdzie występuje intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego.

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content