Inicjatywy z Doliny Raby

Wspierają przedsiębiorców, edukują, zachęcają do gotowania i ochrony środowiska. Aktywność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” widać w różnych dziedzinach. Co zrobili ostatnio? Co zamierzają? Oddajemy im głos.

 

Nabór wniosków w LGD „DOLINA RABY”

W dniach 27.01.2020 r. – 10.02.2020 r. organizujemy nabory wniosków dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. Będziemy organizować również nabory wniosków dla organizacji pozarządowych o powierzenie grantów na zadania z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (termin naboru w tym zakresie w trakcie uzgodnień, jednak nie później niż w I kwartale 2020 r.). W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem LGD Tel. 14 685 44 44, biuro@dolinaraby.pl.

Kampania informacyjna dotycząca głównych założeń LSR na lata 2016-22

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Doliny Raby przewiduje wspieranie projektów i przedsięwzięć realizujących następujące cele:
– Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych;

– Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej;

– Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz rozwój współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej;

– Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych;

– Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej;

– Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.

Międzynarodowo i smakowicie

Projekt „Przez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” w ramach Programu Erasmus+ realizowany jest z czterema partnerami z Polski, Cypru, Finlandii i Słowenii. Celem projektu jest przygotowywanie edukatorów do podnoszenia umiejętności osób dorosłych w podstawowych dziedzinach życia. Zachęcamy do odwiedzania strony projektu: www.kitchenofskills.eu.

Szkolenia o Uczeniu się przez całe życie

W ramach operacji własnej zamierzamy przeprowadzić dwa szkolenia, w których weźmie udział 40 osób. Celem projektu jest przygotowanie animatorów do upowszechniania wiedzy na temat potrzeby uczenia się przez całe życie, ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz poziomu wiedzy. W ramach bezpłatnego szkolenia oferujemy transport, wyżywienie i nocleg. Poszukujemy 40 animatorów z obszaru LGD Dolina Raby takich jak: sołtysi, pracownicy gminy, bibliotek publicznych, szkół oraz osób zaangażowanych w pracę lokalnych stowarzyszeń i fundacje. Zgłoszenia prosimy przesyłać na nasz adres e-mail: biuro@dolinaraby.pl

 

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

W ramach operacji własnej zrealizowaliśmy szkolenia oraz wizytę zawodoznawczą dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem organizowanego przez nas bezpłatnego szkolenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi było podniesienie ich wiedzy i umiejętności w branży gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej. 
W wyniku realizacji operacji przeszkoliliśmy 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby uczestniczące w projekcie skorzystały z kilkugodzinnego indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym oraz uczestniczyły w wizycie zawodoznawczej w Pensjonacie Cogito w Krakowie.  Operacja własna była realizowana od 25.10.2019r. do 23.12.2019r. W projekcie uczestniczyła 15 osobowa grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy Rodzinie z Tomaszkowic, która uczestniczyła w spotkaniach z doradcą zawodowym. Następnie wyłoniono 13 osób, które wzięły udział w 3 dniowej wizycie zawodoznawczej w Pensjonacie Cogito w Krakowie połączonej ze szkoleniami teoretycznymi oraz praktycznymi.

Informowanie na temat zrealizowanych bądź realizowanych projektów

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 03.06.2019 r. – 31.10.2019 r. realizowała operację pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”, która miała na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy mieszkańcom (w tym: rolnikom, mikroprzedsiębiorcom, KGW) i uczniom rolniczej szkoły średniej z terenu LGD „Dolina Raby” oraz wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w zakresie małego przetwórstwa jak również promocja i rozpowszechnianie rezultatów dotychczas prowadzonych działań i zrealizowanych projektów w tym obszarze. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji zorganizowano konferencję nt. małego przetwórstwa oraz IX Festiwal Rosołu.

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content